www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÇIKIŞ ALAMETLERİ

 

F�TNELER�N �O�ALMASI >>>
HER TARAFA YAYILAN F�TNE >>>
HARAMLARIN HELAL SAYILMASI >>>
�RAN-IRAK SAVA�I >>>
AFGAN�STAN'IN ��GAL� >>>
FIRAT'IN SUYUNUN KES�LMES� >>>
RAMAZAN AYI'NDA AY VE G�NE� TUTULMALARI >>>
G�NE�'TEN B�R ALAMET�N BEL�RMES� >>>
KUYRUKLU YILDIZIN DO�MASI >>>
KABE BASKINI VE KABE'DE KAN AKITILMASI >>>
DO�U TARAFINDAN B�R ATE��N G�R�NMES� >>>
B�Y�K OLAYLARIN VE HAYRET VER�C� �EYLER�N MEYDANA GELMES� >>>
S�STEMLER�N DE���MES� >>>
M�SL�MANLARIN BASKI G�RMES� >>>
TOZLU DUMANLI, KARANLIK F�TNE >>>
YAYGIN KATL�AMLAR >>>
MASUM �NSANLARIN KATLED�LMES� >>>
HZ. MEHD� (A.S.)'DEN �M�T KES�LMES� >>>
FAK�RL���N VE A�LI�IN ARTMASI >>>
EKONOM�K DURUMUN K�T�LE�MES� >>>
�AM VE MISIR MEL�KLER�N�N �LD�R�LMES� >>>
MISIR'IN ES�R D��MES� >>>
ALLAH'IN A�IK�A �NKAR ED�LMES� >>>
SAVA�LAR VE ANAR�� >>>
B�Y�K �EH�RLER�N YOK OLMASI: SAVA�LAR VE AFETLER >>>
HARAP OLMU� YERLER�N �MARI, �MAR ED�LM�� YERLER�N TAHR�B�
DEPREMLER�N �O�ALMASI >>>
C�NAYETLER�N ARTMASI >>>
K���N�N KARDE��N� �LD�RMES� >>>
�NSANLARIN L�DERLER�N� �LD�RMES� >>>
AHLAK� ��K�� >>>
HAZRET� MEHD�'N�N �IKI�ININ 123 ALAMET� >>>
�K� RAMAZANDA G�NE� TUTULMASI >>>
AH�R ZAMANDAK� �NSANLAR ARASINDAK� SEVG�S�ZL�K HEM KIYAMET ALAMET� HEM DE HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �IKI� ALAMET�D�R >>>
HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �IKI� ALAMETLER�NDEN B�R� DE, �NSANLARIN DO�RU YOLDAN AYRILIP SA� VE SOLU TUTMU� OLMALARIDIR >>>
HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �STANBUL'A GEL���N� �NSANLARA HABER VEREN B�Y�K ALAMET >>>
KEHF SURES�'N�N 79. AYET�NDE, 1979 YILINDA BATAN INDEPENDENTA GEM�S�NE VE 1979 YILINDA YA�ANAN ANAR�� ORTAMINA ��ARETLER VARDIR >>>
AZERBAYCAN'IN ��GAL�, HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �IKI� ALAMETLER�NDEND�R >>>
FIRAT NEHR�'N�N SUYUNUN KES�LMES�N�N ARDINDAN TIRMANI�A GE�EN PKK TER�R�, HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �IKI� ALAMETLER�NDEND�R >>>
HZ. MEHD� (A.S.)'N�N �MAM RABBAN� TARAFINDAN B�LD�R�LEN YEN� B�R ALAMET� DAHA GER�EKLE�T�: BOYNUZU ANDIRAN �K� U�LU YILDIZIN �IKI�I >>>
HZ. MEHD� (A.S.)'N�N GELECEK B�R YÜZYILDA ZUHUR EDECE��N� �DD�A EDENLER BÜYÜK B�R YANILGI �Ç�NDED�RLER >>>
KURAKLI�IN ARDINDAN GÖRÜLEN YO�UN YA�MUR YA�I�LARI HZ. MEHD� (A.S)'N�N ÇIKI� ALAMETLER�NDEND�R >>>
UZAYDA �NSAN EL� B�Ç�M�NDE B�R GÖRÜNTÜ OLU�ACAKTIR, BU HZ. MEHD� (A.S.)'N�N ÇIKI� ALAMET� OLACAKTIR >>>
�MAM RABBAN� HZ. MEHD� (A.S.) ÇIKMADAN ÖNCE HAD�SLERDE BEL�RT�LEN B�RÇOK ALAMET�N OLU�ACA�INI SÖYLEM��T�R, BU ALAMETLER�N HEMEN HEPS� ÇIKMI�TIR >>>

  �MAM RABBAN� HAZRETLER�'N�N HZ. MEHD� (A.S.)'N�N H�CR� 1400'DE ZUHUR EDECE��NE DA�R VERD��� �K� ÖNEML� ÖLÇÜ DE GERÇEKLE�M��T�R >>>

Allah'ın Açıkça İnkar Edilmesi

"Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz."

(Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 85; Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)


Peygamberimiz (sav)'den bu yana geçen on dört yüzyıl içinde birçok sapkın felsefe ve fikir sisteminin var olduğu tarihsel bir gerçektir. Bununla birlikte 19. yüzyılın ortalarına kadar açıkça ateizm propagandası yapan kayda değer bir ideoloji bulunmamaktadır. Bu tarihten sonra ise Darwinizm, komünizm, faşizm, materyalizm, anarşizm, nihilizm, egzistansiyalizm gibi fikir akımları bu doğrultuda faaliyetlere başlamışlar, bir Yaratıcıyı kabul etmediklerini, Allah'ı tanımadıklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. 19. yüzyılda ileri sürülen sapkın fikirler 20. yüzyılda hızla artan sayıda taraftar toplamış, böylece tarihte benzeri yaşanmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Ateizmin önde gelen savunucularından Joseph McCabe konuyla ilgili şöyle bir tespitte bulunmuştur:

Öyle görünüyor ki 20. yüzy��l, kıyas kabul etmez büyüklükte bir ateizm gelişmesine şahit olmaktadır.(Joseph McCabe, "Is The Position Of Atheism Growing Stronger", http://www.infidels.org/library/historical/joseph_mccabe/atheism_growing_stronger.html)

Ateist hezeyanlar pek çok beyni yıkanmış insanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Encarta Ansiklopedisi'nin istatistikleri göz önünde tutulursa, ateistler ve kendilerini dinsiz olarak tanımlayanların toplamı dünya nüfusunun %21'ini, diğer bir deyişle beşte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Bu topluluk sayı bakımından, Hıristiyanların ardından ikinci sırada yer almaktadır.(M. Encarta Encyclopedia 2000, "Atheism")

Allah'ın ve dinin inkar edilmesinde iki ana stratejinin izlendiği anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi ateistlerin açık ve organize faaliyetleridir. Hazırladıkları kitaplar, dergiler, televizyon programları, internet siteleri, düzenledikleri konferanslar, tartışma oturumları inkarcılığı yaymaya yöneliktir. Profesör Michael Martin'in Nisan 1998'de, St. Louis, Amerika'da, Ateist Birliği Ulusal Kongresi'nde yaptığı konuşma bir örnek olarak verilebilir. Martin bu söylevinde, çocuğunu ateist olarak yetiştirmek veya ateizmi tebliğ etmek için her ateistin yapması gerekenleri anlatmıştır. Michael Martin'e göre, her ateistin başlıca bilgi sahibi olması gereken konular dinler, inkar teknikleri ve biyolojik evrimdir.(Don Rhoades, "The Atheist", 1998, http://atheist-community.org/news_july98.htm)

Allah'ın ve dinin inkar edilmesinde izlenen ikinci ana strateji ise birincisine kıyasla sinsi ve örtülü bir yöntemdir. Bu plan din aleyhtarı ideolojiler incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. Sapkın felsefe ve fikir akımları, birbirlerinden çok farklı değer ve amaçlara sahip olmalarına rağmen ortak bir noktada buluşmaktadır. İşte bu husus, sözü edilen tüm sistemlerin temelinde evrim teorisinin yer almasıdır. Şurası bir gerçek ki evrim teorisi, çarpık ideolojilerini ayakta tutabilmeleri için gereken sözde bilimsel dayanağı kendilerine sunmaktadır.

Her ne kadar bilimsel gelişmeler evrimin tüm iddialarını çürütmüşse de adı geçen çevreler bu köhne teoriyi yaşatmak için kapsamlı bir çaba içindedirler. Bunun tek nedeni de bu teorinin, Allah'ın varlığını reddetmek için bir araç olarak kullanılmasıdır. Gerçekten de sözde evrim veya sözde bilimsellik adı altında gerek açık gerekse örtülü, yoğun bir ateizm telkini insanları kuşatmaktadır. Göz attığınız bir gazete, karşılaştığınız bir reklam afişi, okuduğunuz bir kitap, izlediğiniz bir film, televizyonda seyrettiğiniz bir belgesel veya internet ortamı Yaratıcıyı ve yaratılışı inkar eden mesajlarla doludur.

Tarihin hiçbir dönemi günümüzde yaşanan yoğunluk ve büyüklükte bir inkarcılık propagandasına sahne olmamıştır. Böylece Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği bir alamet, içinde bulunduğumuz çağda tam anlamıyla gerçekleşmiştir.

Burada önemli bir gerçeği daha hatırlatmalıyız: Ahir zamanın bir gereği olarak 20. yüzyılda ateizm insanlar arasında yoğun şekilde yayılmıştır. Ancak yine ahir zamanın bir gereği olarak bu devir artık tersine dönmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem, artık ateizmin ve materyalist ideolojilerin zararlarının anlaşıldığı, söz konusu akımların insanlığa getirdiği belaların görüldüğü bir dönem olmuştur. Bu nedenle insanlar maneviyata ve dine yönelmeye başlamıştır. Tek kurtuluşun Allah'a yöneliş olduğunu kavrayanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Allah'ı açıkça inkar eden ateizm bir dönem tüm dünyada yaygınlaşmış sapkın bir akımdır. Ancak artık herşey tersine dönmekte ve bu gibi sapkın akımların zararları tüm insanlar tarafından anlaşılmaktadır.

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net