Hazreti Mehdi.com - Bu site Harun Yahya'nın Eserlerinden Faydalanılarak Hazırlanmıştır.
 
www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

"BEKLENEN HZ. MEHDÄ° (A.S.)"
Hakkında Tüm İslam Alimlerinin Görüşleri

GÜNÜMÜZ YAZAR VE MÜTEFEKKİRLERİNİN GÖRÜŞLERİ


HÜSEYİN HİLMİ IŞIK

"HZ. MEHDİ (A.S.)": Hz. Mehdi (a.s.), ahir zamanda dünyaya gelecekdir. Adı, Muhammed, babasının adı Abdullah'dır. Resullulah (SAV) efendimizin soyundan olacakdır. İsa aleyhisselamla buluşacak, mezhebleri kaldıracak, yalnız onun mezhebi kalacak, her yeri alacak, her yerde adalet olacak, Eshab-ı Kehf, uyanıp mağaradan çıkarak, Hz. Mehdi (a.s.)'nin askeri olacakdır.

Bazı saf kimseler, büyük zannetdikleri kimselere Mehdi demekdedir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin alametlerini Resulullah (SAV) efendimiz bildirmişdir. İbni Hacer-i Mekki'nin (Alamat-ül-Mehdi) kitabında ve Suyuti'nin (El-Bürhan) kitabında bunlardan ikiyüze yakın alamet yazılıdır. (El-Fütuhat-ül-İslamiyye), ikinci cüz, ikiyüzdoksanyedinci sahifesinde diyor ki, "Beklenilen Hz. Mehdi (a.s.), Hazret-i Fatıma'nın soyundan olacakdır". Mekke'de zuhur edecekdir. O zeman, Müslümanlar halifesiz olacakdır. İstemediği halde, zor ile halife yapılacakdır. Zuhur edeceği zeman ve yaşı ve ömrü kesin belli değildir). Hz. Mehdi (a.s.) çıkacağı zaman yeryüzünde halife bulunmayacağı ve Mehdiliklerini i'lan edenlerin Hz. Mehdi (a.s.) olmadıkları, buradan anlaşılmaktadır.

Birçok hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, (Hz. Mehdi (a.s.)'nin başı hizasında bir bulut olacakdır. Bulutdan bir melek: Bu Hz. Mehdi (a.s.)'dir, sözünü dinleyiniz!) diyecekdir. Bir hadis-i şerifde buyuruldu ki (İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi Mü'min, ikisi de kafir idi. Mü'min olan iki kişi, Zülkarneyn ile Süleyman "aleyhisselam" idi. Kafir olan ikisi de, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne, benim evladımdan biri, yani Hz. Mehdi (a.s.) de, malik olacakdır).

Bir hadis-i şerifde buyuruldu ki: (Kıyamet kopmadan önce, Allahü teala, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur ve dünyayı adaletle doldurur. Ondan önce dünya zulmle dolu iken, onun zemanında adl ile dolar). Bir hadis-i şerifde buyuruldu ki:

(Eshab-ı Kehf, Hz. Mehdi (a.s.)'nin yardımcıları olacakdır ve İsa "aleyhisselam" bunun zamanında gökden inecekdir. İsa "aleyhisselam", Deccal ile harb ederken, Hz. Mehdi (a.s.), onunla beraber olacakdır. Bunun hükümdarlığı zamanında , her zemankinin aksine olarak ve hesabların tersine olarak, Ramazan-ı şerifin ondördüncü günü güneş tutulacakdır ve birinci gecesinde ay tutulacakdır).

O halde, insaf etsinler ki, bu alametler, (cahillerin, Hz. Mehdi (a.s.) zannetdikleri kimselerde ve) o ölen adamda var mıdır, yok mudur? Hz. Mehdi (a.s.)'nin daha birçok alametlerini, Muhbir-i sadık "aleyhissalatü vesselam" haber vermişdir. Ahmed ibni Hacer-i Mekki hazretleri (Elkavlülmuhtasar fi alamatil-Mehdi) ismindeki kitabında, Hz. Mehdi (a.s.)'nin ikiyüze yakın alametlerini yazmışdır. Geleceği bildirilen Hz. Mehdi (a.s.)'nin alametleri meydanda iken, başkalarını Mehdi sananlar, ne kadar cahildir. Allahü teala, onlara, doğruyu görmek, nasib eylesin! (Celaleddin-i Süyuti'nin, "Cüz'ün minel-ehadis vel-asar-il-varide-ti fi hakk-ıl-Mehdi) kitabında da Hz. Mehdi (a.s.)'nin alametleri bildirilmektedir). (s. 60-61)

İmam-ı Rabbani "rahmet-ullahi aleyh", ikinci cildin altmışsekizinci mektubunda buyuruyor ki, hadisi-i şerifde (Yeryüzünü küfr kaplamadıkça ve heryerde küfr ve kafirlik yapılmadıkca, Hz. Mehdi (a.s.) gelmez) buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki, Hz. Mehdi (a.s.) çıkmadan evvel, küfr ve kafirlik her tarafa yayılacak, İslam ve müslimanlar garib olacakdır. (H.Hilmi Işık, Saadeti Ebediye s. 350)


MEVDUDÄ°

...Fakat şu bir gerçek ki, Allah (cc)'ın hakimiyetini bütün dünyada tesis eden bir müceddid gelecektir. İster çok yakında isterse çok sonraları olsun, farketmez, O, peygamberimizin hadislerinde açıkça tanımlanmış olan İmam Mehdi'dir. O'nunla ilgili olarak bazı işaretler de yine bizzat peygamberimiz tarafından açıklanmıştır.

Bu işaretler, Müslim, Tirmizi, İbni Mace ve diğer bazı hadis kitaplarındaki hadislerde açıklanmıştır. Bize bu rivayetlerden sadece birini burada zikretmek istiyoruz.

Şuna inanıyoruz ki, İmam Mehdi geldiği zamanın en ideal komutanı, lideri olacaktır. Buradaki idealden maksadım şudur: çağın bütün gerçeklerini bilecek, tam bir yönetici yeteneğine sahip bir insan olacaktır. Korkarım ki, onu ilk reddedecek olanlar gelenekçi ulema sınıfı ve sufi takımından başkası olmayacaktır. Çünkü onlar göreceklerdir ki, bu insanın, tasavvurlarındaki Hz. Mehdi (a.s.) ile hiçbir ilgisi yok.

Hz. Mehdi (a.s.), geldiği zaman, Müslümanlar'ın düşünce ve inançlarında bulunan cahiliye pisliklerini temizlemeye çalışacak, en saf şekliyle İslam'ı ortaya koyacaktır. İslam'ı her alanda hakim kılmak için çalışacaktır. Kendisine ait veya kendisinin oluşturduğu bir iddia veya davası yoktur. Bunun karşısında cahiliye de boş durmayacak, bütün gücüyle 'batılı' hakim kılmak için çalışacaktır. Ama hak için yapılan bu büyük cihadda Allah(cc)'ın yardımıyla Müslümanlar galip çıkacak, cahiliye hezimete uğrayacaktır.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin hak davası için olan bütün çalışmaları İslam'ın dünyaya hakim olmasına vesile olacak, bütün dünyada bir İslam nizamı tesis edilecektir. İslam'ın bu hakimiyetini, sadece yönetim biçimi içinde ele almak yanlıştır. Çünkü, İslam'ın hakimiyeti her alanda gerçekleşecektir. Bütün bunların sonunda hadiste de belirtildiği gibi "yerde ve gökte bulunan herkes mutlu olacaktır."

Bir Müslüman olarak, İslam'ın hakimiyetini görmenin özlemi içindeyiz. Bunu görebiliriz veya göremeyiz, önemli olan bu değildir. Önemli olan bu gaye için gayret göstermek, çalışmaktır. Nihai fethin komutanını zihnimizde tasavvur edersek göreceğiz ki, böyle bir zaferin imamı ile halkın tasarladığı imam arasında hiçbir benzerlik yoktur. Böyle bir liderin geleceğine olan inancı, hayretle karışlayanlara şaşmamak, doğrusu elden gelmiyor...(Mevdudi, "İslam'da İhya Hareketleri", s. 52-55)


MAHMUD ESA'D COŞAN

...Ben bazı arkadaşlara dedim ki: "Bakın Hz. Mehdi (a.s.) kıyamet alametlerinden birisidir, çıkacak. Onun zamanında yaşayan insanlar, (velev habven ales selci) buz üzerinde emekleyerek dahi olsa, ona ulaşıp, onun askeri olmaları lâzım!..."

...Hz. Mehdi (a.s.) sevgisi hepimizin içinde vardır. Hz. Mehdi (a.s.)'ye bağlanmak arzusu hepimizin arzusudur...

(Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN, "Güncel Meseleler")

MEHMET ŞEVKET EYGİ

Ashabın büyüklerinden Ka'b hazretlerinin (RA) Resulullah Efendimiz hakkında nazmettiği "Banet Sü'ad" adlı kasideye, ondukuzuncu asır Osmanlı ricalinden Eyüb Sabri Paşa "Azizü'l-Asar" adıyla bir şerh yazmış ve bu 1291 yalında İstanbul'da 283 sahife olarak basılmıştır. Bu kitabın 176'ncı sayfasından özetle şöyle yazılmaktadır:

"Bazı keşif sahipleri Hazret-i İmam Mehdi radiyallahu anh'ın 1400 hicri yılında zuhur edeceğini tahmin etmişlerdir... Bazıları ise 1422 yılını göstermiştir."

Şu anda hicri 1419 yılındayız. Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhuruna az kalmıştır. Gerçi şu anda Müslüman kesimde Mehdi olduklarını iddia eden veya Mehdi oldukları iddia edilen bir sürü adam varsa da, bunların ahir zamanda zuhur edeceği haber verilmiş olan hakiki Hz. Mehdi (a.s.) ile alakaları yoktur. Bazı büyük İslam alimleri Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili müstakil eserler kaleme almışlardır. Hz. Mehdi (a.s.)'nin babasının ismi, kendi ismi, bazı evsafı hakkında bilgiler verilmiştir.

Şu anda Müslümanlar kendi akıllarıyla birleşemiyor, kurtulmak, izzet bulmak için yapılması gereken hizmet ve faaliyetleri yapamıyor. Artık Hz. Mehdi (a.s.)'yi beklemekten başka çare kalmamıştır. Bakalım Hz. Mehdi (a.s.) zuhur edince yalancı Mehdiler ne yapacaktır?

Haberlerde Mehdi Hazretleri zuhur edince bir kısım ulemanın onu tanımayacağı, karşı geleceği bildiriliyor. Bunlar ulema-i su'dur. Müslümanları oyalayan, afyonlayan, aldatan, uyutan kişiler... (Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete, 15/06/1998)


MUSTAFA KAPLAN

Mehdilik konusunda yapmış olduğu ciddi araştırmalarla tanınan Mustafa Kaplan, Risale-i Nur ışığı altında Hz. Mehdinin bu zamanda yaşadığıyla ilgili olarak yazmış olduğu yazılarda okuyucularına şunları belirtmiştir:

"Evet, İsrail devletini hak ile yeksan edecek olan Hz. Mehdi (a.s.)aleyhisselam hayattadır.

...Onların mesih diye beklediği aslında "büyük deccal" denen fitne başıdır. Oda günümüzde hayattadır, sanırım henüz çocuktur. Onu dünya yüzünden temizleyecek olan gerçek mesih Hz.İsa (as) ise zaten diridir ve rabbimizin katındadır. Belki dünyaya gönderilmiştir, belkide gönderilme zamanı çok yaklaşmıştır. (04-04-1997 Akit Gazetesi)

Mustafa Kaplan; Bediüzzamanın mehdiyi müjdelediğini, mehdinin Risale-i Nurları kendine program yapacağını,başkalarının sandığı gibi, Said Nursinin ahirzaman mehdisi olmadığını, bir okuruna cevaben yazdığı şu yazısında da görebiliriz:

...1400 senedir İslam ümmetinin dört gözle beklediği Hz. Mehdiyi anlatan Bediuzzaman hazretleri , o zatın üç mühim vazifesi olacağını söylüyor... aynı üstad Hz.Mehdinin kendisine program yapacağı eserlerin kendi yazdığı Risale-i Nur külliyatı olduğunu ise başka bir eserinde aynen şöyle diyor: "sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nuru bir program olarak neşr ve tatbik edecek" (sikke-i tasdiki gayb s. 9)

Kıymetli okuyucumuz eğer şu sayfa numaralarını verdiğim eserlere bakarsa , Bediuzzaman Hazretlerinin böyle söylediğini görecektir...

Bendeniz Bediuzzaman hazretlerinin "ilham-i ilahi" ile yazdığına yürekten inanıyorum. Nasıl bugüne kadar söyledikleri birer birer gerçekleşmiş ise bu söyledikleride aynen gerçekleşecektir. Yani bütün islam alemini ittihad ettirecek olan Hz. Mehdi (a.s.), müslümankarın imanlarını işte bu Risale-i Nur külliyatı ile kurtaracaktır. Demek o zatın programı bu eserlerdir.

İnanmayanları zorlama gücümüz yoktur. Nasıl olsa zuhur gerçekleşince gerçekte ortaya çıkacaktır (05-08-1998 Akit Gazetesi)

Yine başka bir yazısında aynı konuyla ilgili olarak:

"...demek Risale-i Nur un asıl sahipleri olan Hz.Mehdi ve talebeleri gelince Bediuzzaman hazretlerinin 1911 senesinde müjde verdiği "osmanlı ülkesinden çıkacak büyük bir parlak nur" haberi inşaallah madde alemindede gerçekleşecektir. Zaten yukarıya emirdağ lahikasından aldığım pasajın (Emirdağ Lahikası,c.2, s. 108) son cümlesine bakan, bunu anlamakta tareddüt etmez.

Diyor ki "belki inşaallah, o görüş, yüz sene sonra nurların ektiği tohuımların sümbüllenmesi ile aynen o geniş daire nur dairesi olacak, onun yanlış tabirini sahih gösterecek." (a.g.e)

Üstadın yanlış tabir ettiğini söylediği konuşmanın üzerinden yüz sene geçmesi için şurada ne kaldı... Mana gözü açık olanlar, söylenenlerin tahakkuku için fazla bir zaman kalmadığını görmekte gecikmezler. (07-02-2000 Akit Gazetesi)

Yine Mustafa Kaplan, E.Tuşalp'in 23 Haziran 1998 tarihli Radikal gazetesinde çıkan "Said Nursi'nin mehdi olduğuna dair" yazısındaki iddialara cevaben şunları yazmıştır:

"...Yazık ki böyle insanlar kitlelere yön verme mevkiine oturtulmuş! Bediuzzaman hazretleri kendi talebelerinin dahi kendisini mehdi sanmaları üzerine işte o açıklamayı yapıyor.

Diyor ki: "Ben o beklenen mehdi değilim. O zat gelince, evvela Risale-i Nurları bir program yapacak, o eserlerle bütün alemi İslamın imanını kurtaracak. Sonrada şeriati icra ve tatbik edecek."

Bay Tuşalp, Bediüzzaman hazretleri vefat edeli 38 sene oldu. Hala en azından bizim ülkemizde şeriatin icra ve takibinden vazgeçtik, adını anmak bile devlet eliyle suç sayılıyor. Yani koca üstad vazifesini yapamadan mı göçüp gitti?

Sizlerde domuz gibi biliyorsunuz ki, o zatın haber verdiği her şey birer birer gerçekleşmiştir. Şu söyledikleri de aynen gerçekleşecektir.bütün dünya bir araya gelse, şeytanları ve cinleri de onlar yardım etse, Hz. Mehdi (a.s.)zuhur ederek alem-i İslamı Kelime-i tevhid sancağı altında birleştirmesine ve şeriatin bütün ahkamını çatır çatır icra ve tatbik etmesine mani olamayacaktır.

Demek, eğer okumuşsan bile, okuduğunu dahi anlayamamışsın. Bizzat Hz. Mehdiye ait vazifeleri, onu haber veren Bediüzzanman hazrretlerine yamamışsın. Tutmadığını bildiğin içinde bıyık altından sırıtıyorsundur, değil mi?

Merak etme, vazifenin asıl sahibi ortaya çıkarsa paçalarını iyi bağlaman gerekecek..." (09-07-1998 Akit Gazetesi)

Mustafa Kaplan ayrıca; "...iki grup müslümanın tepkisini çekmekteyim. Bediüzzaman Hazretlerini "mehdi-i ahirzaman" kabul eden kardeşlerimiz, yeni birisinin daha geleceğinin söylenmesini yanlış buluyorlar. Halbuki eserlerde müteaddit yerlerde üstad böyle yazmış. Dikkatlice müteala eden bir gözün yanılması zordur...

Gelecek Mehdinin (AS) iman cihetinde Risale-i Nurları program yapacağını söyleyincede, Nurcu olmayan müslüman kardeşlerimizin tepkisini çekmekteyim. Halbu ki bu iddianın sahibi, bizzat Bediüzzaman Hazretleridir, biz sadece nakiliz...

1400 senedir islam aleminin beklediği zat gelince... yaklaştığından hiç şüphem olmayan o günler zuhur ettiğinde, kimin haklı olduğunu bütün alem görecektir..." demektedir. (04-09-1998 Akit Gazetesi)

Geçen asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri de bu gerçeğin altını çizmekte ve şöyle demektedir. "Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nurani zatlara zemin izhar ediyoruz." (Mektubat, 28. Mektub, 7. Mesele, 5. Sebeb, s. 380), (29. 9. 1999 Akit Gazetesi)

Haber verilen hadiselerin vukua gelme vakitleri yaklaşmıştır. Şimdi ilmen kabul etmeyenler de, bizzat Hz. İsa'nın (as) icraatlarını ve ondan önce de Hz. Mehdi (a.s.)'nin (as) faaliyetlerini görerek kabul etmeye mecbur kalacaklardır. Yaşayan görür... ("Bu da Tetimmesi", Akit Gazetesi, 19. 12. 1996)

Her ne kadar son müceddid Bediüzzaman Hazretleri sende yaşamış ve Mehdi Aleyhisselam'da sende doğmuşsa da;

Ey 1900 devresi sen bu aleme bela oldun. İnsanların hak mefhumunu unutup nefislerinin peşine düştüğü uğursuz bir zaman birimi oldun...

...Çok şükür ki, artık mazi oldun. Bugün sen yoksun? Yaklaşık bir asır gerçek Müslümanlara saadet dağıtacak olan 21. asrın gölgesi üstümüze düştü. (Gel Sevgili 2000, Akit Gazetesi, 01. 01. 2000)

Arkadaşımız Murat Kapkıner'in 17 Eylül 1999 tarihli yazısını kesip saklamıştım, ama ancak şimdi ele alabilme fırsatı buldum. Yazının omurgası Hz. Mehdi (a.s.) üzerine kurulmuştu. Verdiği bilgiler ise, kitabın ortasından alınmış doğru tesbitlerdi. Bazı paragrafları tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum:

"Hz. Mehdi (a.s.)'nin ön şartı, zulmü tüketmiş toplumlara ilahi belaların gelmesi. Ayetlerin genelinden de anlaşılan şu ki, belalar müjdedir. Gök gürültüsü gibi, yağmurun, rahmetin müjdecisidir.

Belalardan sonra biri çıkıp, (gene ayetlerin mükerreren bildirdiğine göre) 'Hiçbir ücret istemeyerek' Hakk'a çağırır, adalete çağırırsa o Mehdi'dir. Yani, 'ücret istememek', bir dünya yararı ummak bir yana, yüksek riskler almaktır ve biri böylesine 'ücret istemeden', 'dünyasının aleyhinde yüksek riskler' alırsa, o Mehdi'dir."

El Hak, biz de aynı kanaatteyiz. Demek, üzerimize yağmaya başlayan arzi ve semavi belalar, aynı zamanda bir yüksek müjdeyi de beraberinde getirmektedir. Hele biraz daha beşik gibi sallasın, arkasından o "ücret istemeden Hakk'a çağıran" makam sahibi zuhur edecektir inşallah.

Doğru söze ekleyecek bir şey bulamıyorum. Elbette kalbinde zerre kadar gerçek imanı olanlar o zat-ı nuraniyi tanıyacak, sevecek, davet ettiği Kur'an caddesine bütün mevcudiyetiyle lebbeyk diyecektir. Dünya menfaati için dinini ucuza satmış olanların zuhur anında tereddütleri, elbette normaldir... ("Kapkıner'den doğru tespitler", Akit Gazetesi, 27. 11. 1999)

Haberi, "Evrende büyük buluşma" başlığı ile 23 Aralık 1999 günkü Akit'te okudum. Önümüzdeki 5 Mayıs gününde Güneş, Ay, Dünya ve bazı gezegenler bir ip gibi aynı hatta dizileceklermiş. Rivayete göre, aynı hal bir de bundan 6 bin sen önce olmuş.

Kainatta tesadüf olmadığını her mü'min bilir ve öyle inanır. Yaratılan her şeyin dizgini madem ki Allah'ın elindedir; elbette istediği gibi dizer, istediği gibi bozar. Lakin o dizilmenin rastgele olmayacağı kesindir.

Evet, kainatın yeni bir asra girerken yeni bir zihniyetin hakimiyetine hazırlandığını inkar mümkün değildir. Aklı olan, Allah Rasulünün tebliğ ettiği dini harfi harfine kabul eder. Son pişmanlığın fayda etmeyeceği günler yaklaşmaktadır. Sel gibi gelecek belalardan muhafaza olabilmenin tek yolu da o tavizsiz imandır... ("5 Ay Sonra...", Akit Gazetesi, 05. 01. 2000)


AHMED MUHSİN MERİÇ

Hazret-i Sultan Mehmed Fatih'i İstanbul'un fethi meselesinde en ziyade teşvik eden ve 'Fatih' ünvanına layık bir kisveye bürünmesinde ihtimam ve himmetini esirgemeyen kişi elbette ki 'Akşeyh' namıyla ma'ruf Akşemseddin Hazretleri (1390-1459) idi. Akşeyh, fethin hem maddi hem manevi, iki yüzü olduğunun farkındaydı.

Çünkü Fahr-ı Alem (asm)'dan rivayet edilen hadis-i şerifler hem komutan ve askerlerden müteşekkil bir ordunun İstanbul'u fethinden, hem de silahsız, kan dökmeden; tevhid, tesbih, tahmidlerle, vukubulacak; Al-i Beyt'ten bir mübarek zatın kumandasındaki manevi bir ordunun İstanbul'u fethinden haber veriyordu. Buna binaen Akşeyh; İstanbul'un, geleceği hadislerle sabit olan Mehdi eliyle ikinci kez fethedileceğini gayet iyi biliyordu.

Devrin ulemasının hadislerin ifadesinden yola çıkarak Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethedemeyeceğini söylemelerine mukabil, Akşeyh bir değil, 'iki fetih' vukubulacağından hareketle, ulemanın bu yöndeki itirazlarına karşı çıkıyor ve mütemadiyen Sultan Mehmed'e fetihname denebilecek müjdeli mektuplar yazıyordu.

"İstanbul'u önce Mehmed fethedecek, sonra İstanbul ehl-i salibin eline geçecek, daha sonra da Hz. Mehdi (a.s.) İstanbul'u tekrar fethedecek" diye devrin ulemasına cevap veriyordu. (Risaletü'n- Nuriye, Akşemseddin, A. İhsan Yurd, İstanbul, 1972).

İşte hadislerle sabit olan ve Akşeyh'in de müjdelediği ikinci fethin kumandanı Mehdi ve yine hadisin ifadesi ile "hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeyen" kahraman askerlerden müteşekkil nurani ordusu, evvelemirde kalplerdeki Ayasofya'nın kapılarını açacak ve fethin sembolünün ibadete açılması ile ikinci fetih gerçekleşecek. ("Akşeyh'in Nurlu Müjdesi Ve İkinci Fetih", 25. 05. 2000)


BURHAN BOZGEYÄ°K

Ebced hesabı umumiyetle hicri takvime göre yapılmaktadır. Bu ilmin erbabı ve hesabı yapmaya ehil olanlar, ahirzaman alametleriyle ilgili hadis-i şerifleri ele alarak bazı hesaplar yapmaktadırlar. O hesaplara baktığımızda önünüzdeki yıllarda fevkalade gelişmeler olacağını söyleyebiliriz.

Mübarekfuri de "Tuhfetü'l Ahvezi" isimli eserinde Ahir zamandaki hadislerden birisiyle ilgili şu bilgileri vermektedir:

"Müslümanlar arasında bilinen şudur ki; ahir zamanda zulüm ve adaletsizlik her tarafı kapladığı bir sırada ehl-i beyt Resul'den bir adam çıkarak zulmü ortadan kaldırıp adaleti ikame edecek ve müslümanlar ona tabi olup, bütün İslam ülkelerini sultasına alacaktır. İşte bütün İslam dünyasını idaresi altında bulunduracak bu zata Mehdi denir. Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkacağı devrede Deccal da çıkacak ve Efendimiz'in (SAV) haber verdiği kıyamet alametleri de böylece tahakkuk etmiş olacaktır." (Günden Güne, "2000'e Bir Kala", 01.02.1999)

Binlerce yıldan beri emirber bir nefer gibi fezada dönüp duran "Dünya gemisi" artık yolun sonuna gelmek üzeredir. Yolun sonuna yaklaştığını nereden anlıyoruz?

Kainatın Efendisi'nin (Aleyhisselatü Vesselam) haber vermiş olduğu kıyametin küçük ve büyük alametlerinin hemen hemen tamamı zuhur etmiştir. Geriye kala kala birkaç alamet kalmıştır. Onlardan en mühimi de, Ahir zamanda hakimiyet-i Kur'aniye'nin tahakkukudur.

İşte şimdi yeni bir devrin eşiğindeyiz. Uzunca bir zaman devam eden "zulümat devresi" sona ermek üzeredir. Beşer bu devrede çok sıkıntı çekti. Allah'ın dinine savaş açan rejimler yüzünden insanlık huzur ve saadet yüzü görmedi. Şüphesiz onlara izin ve fırsat veren de Allah-u Teala idi. Beşer öyle bir devrede imtihandan geçmeliydi. Elmas tabiatlılarla kömür tabiatlılar. Hz. Ebu Bekir gibilerle Ebu Cehiller birbirinden ayrılmalıydı.

Kur'an-ı Azimüşşan'daki ve Hadis-i Şeriflerdeki işaretlere bakılacak olursa, artık "Küfür ehli" yolun sonuna gelmiş durumdadır. (Günden Güne, "Emniyet kemerinizi bağlayın!", 01. 10. 1999)


ŞABAN DÖĞEN

Günümüzün tanınmış araştırmacı-yazarlarından Şaban Döğen, "Mehdi ve Deccal" isimli kitabında Mehdi konusunu başlıklar halinde incelemiştir. Bunlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Hz. Mehdi (a.s.) Beşerüstü Değildir

Hz. Mehdi (a.s.)'yi de beşerüstü, harikulade varlıklar olarak düşünmek doğru olmaz; İslami anlayışına, Adetullaha, fıtrat kanunlarına ters düşer. Peygamberin bile her işi olağanüstü olmadığına göre Hz. Mehdi (a.s.)'den nasıl böyle birşey beklenebilir? Elbette Hz. Mehdi (a.s.)yeri ve zamanı gelince kerametler gösterecektir. Ama her hali harika değildir. Mevdudi'nin dediği gibi, "Mehdi ne zaman gelirse gelsin o zamanın bilgisini, kültürünü, ahvalini, zorunlu şeylerini çok iyi bilecek ve zamanına uygun tedbirleri alacak, döneminde fenni ve ilmi buluşlardan, aletlerden faydalanacak onları en iyi şekilde kullanacaktır." (s. 22)

Mehdi ve Takva

Sonra peygamberlik gibi mehdilik de gayretle, çabayla elde edilebilecek bir makam değildir. Tamamen Allah vergisidir ve Allah onu dilediğine, tabi ki en layık olana verir... (s. 30)

Hz. Mehdi (a.s.), Mehdilik Davasında Bulunacak mıdır?

Hz. Mehdi (a.s.) açıkça "Ben Mehdi'yim. Allah tarafından görevlendirildim. Bana uyun." diye ortaya çıkmaz. Bunu söylemekle görevli de değildir. O ancak eser ve hizmetleriyle tanınır. (Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 42)

Hz. Ä°sa Geldi mi?

İbni Mace'de yer alan bir hadiste ise, savaşlar baş gösterdiğinde arap olmayanlardan atları cins atların en kıymetlisi, silahları silahların en iyisi olan bir ordunun İslamı teyid edeceği bildirilmektedir.

Bu ordu ahir zamanın büyük savaşları anında İslamı destek olan harp teknolojisi yüksek Hıristiyan bir devletin ordusu olamaz mı? (s. 136)

Hz. Mehdi (a.s.) Üzerine

Kimdir bu Hz. Mehdi (a.s.)? Resulü Ekrem niye özellikle ona uymayı tavsiye etmektedir. Eğer onun döneminde yaşayacak olursak onu nasıl tanıyacağız? O karışıklık, bozukluk, herc-ü merc, fısk-u fesad döneminin adamı olduğuna göre mücadelesine karşı ve nasıl yapacaktır? Özellikleri nelerdir? Bunlar ve bunlara benzer soruların cevabı bilinmedikçe Hz. Mehdi (a.s.)'nin fonksiyonu, icratının ehemmiyeti elbette tam anlaşılamaz. (Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 143)

Hz. Mehdi (a.s.) Kimdir?

...Mehdi kelimesi geniş periyodlu bir kelimedir. Ancak bu kelime başına "el" takısı geldiğinde özel ve belli bir kimseye isim olmuş olur ve hadis-i şeriflerde ahir zamanda geleceği müjdelenen meşhur ve manevi büyük kurtarıcı için kullanıldığı görülür. (s. 145)

Ä°slam Alimleri ve Mehdi

Mevlana Celalettin Rumi ise bundan şöyle bahseder:
Her devirde peygamber yerine bir veli vardır;
Bu sınama Kıyamete kadar daimidir.
Kim de iyi huy varsa kurtulmuştur.
Kimin kalbi sırçadansa kurtulmuştur.
İşte diri ve faal imam, o velidir;
İster Ömer soyundan olsun, ister Ali soyundan
Ey yol arayan, Mehdi de odur, hadi de.
Hem gizlidir, hem senin karşında oturmakta. (s. 154)

Fazileti

Hakim'in Müstedrek'inde Hz. Ali'den gelen bir rivayette Hz. Mehdi (a.s.)ve askerlerinin faziletleriyle ilgili olarak şöyle denilir: "Selef onları geçemediği gibi halef de onlara ulaşamaz" (Müstedrek, Mukaddime: 52, Fasıl, s.319)

Hz. Mehdi (a.s.)valiyetin en yükseğindedir.
(İmam-ı Rabbani, Mektubat, s.357 (251. mektuptan)

Zamanında yeryüzünün en hayırlısıdır. (el-Kavlü'l-Muhtasar) (s. 159)

Faaliyet Süresi

Bediüzzaman, "Ümmetimden bir grup kıyamet kopuncaya kadar hak uğrunda cihat yapmaya devam edecek" (Buhari, İ'tisam:10; Müslüm, İman: 247; İbni Mace, Mukaddime: 1; Tirmizi, Fiten: 51) Hadis-i şerifini açıklarken, hadisin aslına ebced hesabına vurmuş , Hz. Mehdi (a.s.)'nin şahsi manevisini icraat dönemini çıkarmıştır. Buna göre hadisteki "Zahirine ale'l-hakk = hak üzerine galibane olarak" ifadesinin ebced değeri 1506'dır. Bu cemaat Hicri 1506 tarihine kadar zahir, aşikare, daha öte galibane hükmedecektir. Daha sonraki hizmetler ise 1542'ye kadar gizli ve mağlubiyetle yürütülecektir. 'Hatta ye'tiyellahu biemrihi = Kıyamet kopuncaya kadar" 1545 ise kafirin başında kopacak Kıyamete işaret etmektedir. (Nursi, Kastamonu Lahikası, s.23) (Mehdi ve Deccal, Şaban Döğen, s. 164)


Hz. Mehdi (a.s.) ne zaman çıkacak?

Hz. Ali, zaman Besmele'nin harflerinin sonuna geldiğinde Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkacağını söyler. (Ramuz, 2:676) Besmele 19 harftir ve Kehf Suresi ise 111 ayetten ibarettir ve Kuran'ı Kerim'in 18. suresidir. Burada şöyle latif bir tevafuk vardır ki 18. Asrın sonu ve 19. Asrın başında Hz. Mehdi (a.s.)çıkar hizmete başlar. Hz. Mehdi (a.s.)'nin galibiyete başlaması ise 111x18=1998'dir. (s. 167)

Hz. Mehdi (a.s.)'nin içersinde hizmet verdiği millet

Hz. Mehdi (a.s.)'nin neseben Al-i Beytten olduğunu az önce öğretmiştik. Ancak bu, Hz. Mehdi (a.s.)'nin illa Araplar arasında çıkacağını göstermez. Hatta hadislerden arapların dışında zuhur edeceğini çıkarmak bile mümkündür. Mesela, Tirmizi'de yer alan bir hadiste "Hz. Mehdi (a.s.)'nin Arap'a hakim oluncaya kadar kıymetin kopmayacağından" (Tirmizi, Fiten:43) söz edilir ki, buradan arapların içinde çıkmayacağını anlıyoruz. Çünkü Arap'a hakim olmak için onların dışında olmak gerekir. (s. 170)

Başka bir hadis-i şeriften ise şunu öğreniyoruz: Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye zemin hazırlayacaklar. Yani Hz. Mehdi (a.s.) onlar arasında hükümran olacaktır.
(İbni Mace, Kitab-ül Fiten: 35 (4088)

Bu hadis doğuda bulunan veya doğudan gelen bir millet içerisinde çıkacağını göstermektedir ki - Allah-u a'lem- bunlar o zamanlar doğuda bulunan, sonradan Anadolu'ya yerleşen Türklere işaret etmektedir. (s. 171)

Seyyid Ahmed Hüsameddin (r.a.) İstihraçname'sinde Mehdi'nin doğuş yeriyle ilgili şöyle bir not düşmüştür:

"Müslümanlardan bir zat gelecek, bu zatın şerefi Kafkasya'nın en uludağından etrafa güneşin şuaı gibi şulenisar olacaktır. (Osman Yüksel Serdengeçti, Mabedsiz Şehir, Serdengeçti Neşriyatı: VI, s.107)

Bütün bunlar, Hz. Mehdi (a.s.)'nin yoğun faaliyetini Türkler içerisinde yürüteceğini göstermektedir. (s. 172)

Hz. Mehdi (a.s.)'ye Destek verenler

Arap değil, diğer milletlerden olan bu yardımcılar (Kıyamet alametleri, s. 169) her zalime ve cebbar oğlu cebbara galip geleceklerdir. Demir gibi kalplere sahip bu insanların diğer önemli bir özellikleride geceleri abid, gündüzleri de aslan kesilmelerdir. (Kitabü'l-Bürhan, s. 57-68)

Hz. Mehdi (a.s.)'nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek rahatlık meyli; can, mal, mevki korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır. Ama "onlar buna aldırmayacak," (Ramuzü'l Ehadis, s. 476 (İbni Mace'den)

"Ayrılanlar da, muhalifler de ona zarar veremeyecek. O kendisinden ayrılanlara rağmen muzaffer olarak yoluna devam edecektir." (Ramazü'l-Ehadis, s. 487 (Taberani'nin Kebir'inden)

Böylece "mücadele edenlerle sabredenler ortaya çıkarılmış "(Al-i İmran Suresi, 142) olacaktır. (s. 192)


OSMAN ÇATAKLI

Prof. Osman Çataklı da uzun yıllar yapmış olduğu mehdilik ile ilgili çalışmalarla konuya ışık tutmaya çalışmıştır. 1949-1952 yılları arasında "Abdülaziz Bekkine"nin "Ramuzul el-hadis" ten işlemiş olduğu mehdilik ve kıyamet ile ilgili ders notlarından hazırlanan "Kıyamet Alametleri" kitabında konuya özel bir önem vermiştir:

"...Hülâsa olarak şu söylenebilir ki: Kıyametin küçük alâmetlerinin hemen hepsi zuhur etmiş ve sıra büyük alâmetlere gelmiştir.

Binâen aleyh, her müslümanın imanını koruyabilmesi için buna göre hazırlanması, bilhassa Deccal fitnesine karşı müteyakkız olması, kendisi için bir kurtuluş vesilesi olacaktır...

Bu eserde kıyametin yaklaşmasına ait alâmetleri belirten hadis-i şerifleri, tasnif edilmiş bir şekilde takdim etmekle, din kardeşlerimize faydalı olmaya çalışılmıştır...

18/11. Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim: Medineden çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, şarktan çıkacak bir fitne, garbdan çıkacak bir fitne... Bir fitne de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki, işte bu Süfyânî'nin fitnesidir. (Hz. Mehdi (a.s.)'dan bir sene evvel çıkacak bir fitne.) (Hz. İbn-i Mes'ud RA)

300/3. Benden sonra fitneler olur. Birisi de ahlâs fitnesidir. (Deve çulu fitnesi, yâni milletin boynunda temelli kalır.) Harpler, hicretler olur. Sonra daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denir, daha da devam eder. O derece ki, fitnelerin kendine dokunmadığı ev ve müslüman kalmaz. Bu hal ehl-i beytimden bir müslüman (Hz. Mehdi (a.s.)) çıkıncaya kadar devam eder. (Hz. Ebû Said RA)

...Küçük alâmetlerden sonra gelecek olan büyük alâmetler melhameler ve Hz. Mehdi (a.s.) ile başlamakta ve Güneş'in batıdan doğmasına kadar, takriben 55-60 sene devam etmektedir. Bu devir insanlar için büyük imtihanlarla dolu olmakla beraber, Hz. Mehdi (a.s.)(AS)nin 7 senelik ve Onu takiben de Hz. İsa (AS)'ın 40 senelik, yeryüzünü adaletle dolduran idareleri de bu devir içinde bulunmaktadır.

299/8. Yakında, sizinle Rumlar arasında dört sulh anlaşması olur. Dördüncü Âl-i Harun'dan biri ile gerçeklenir. Ve bu yedi sene devam eder.

Denildi ki:

"-Yâ Rasûlallah, o gün insanların imamı kimdir?"

Buyurdu ki:

"İmam, benim evlâdımdan kırk yaşında, yüzü parlak bir yıldız gibi olan, sağ yanağında siyah bir beni bulunan ve üzerinde iki kutvânî aba olan, bir kimsedir. Tavrı Benî İsrâil ulemasına benzer. Yirmi sene hüküm sürer. Arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fetheder." (Hz. Ebû Umame RA)

Not: Görüldüğü gibi Rumlar (Hristiyanlar) bir düşmana karşı müslümanlara yardım maksadı ile, müttefik olarak, Amik ovasına 960 000 kişilik, 80 tümenlik bir kuvvet getirdikten sonra, müslümanların o düşmana galib gelmesi üzerine anlaşmayı bozup, gadirlik yapacaklar ve müslümanlar üzerine hücum edecekler. Bu harbe Melhame-i Kübrâ deniyor ve Antakya'da Amik Ovası ve civarında cereyan edeceği anlaşılıyor. Bu harbde merkez Şam'da bulunuyor ve müslümanların başında kumandan olarak Hz. Mehdi (a.s.) bulunuyor. Ve Allah'ın inayeti ile müslümanların bu harbi de kazanacakları anlaşılıyor...


Hz. Mehdi (a.s.)(AS)'nin Zuhûru, Vasıfları ve Müddeti

344/7. Nasıl helâk olur bir ümmet ki, evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsa (AS) ve ortasında da ehl-i beytimden Hz. Mehdi (a.s.) vardır. (Hz. İbn-i Abbas RA)

236/21. Hz. Mehdi (a.s.) benim ehl-i beytimden ve evlâd-ı Fâtıme'dendir. (Hz. Ümmü Seleme RA)

236/20. Hz. Mehdi (a.s.) Amcam Abbasın sülâlesindendir. (Hz. Osman ibn-i Affan RA)

237/2. Hz. Mehdi (a.s.)'nin ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine uyar. (Hz. İbn-i Mes'ud RA)

508/10. Ehl-i beytimden bir adam çıkar, ismi ismime, ahlâkı ahlâkıma mutabık olur. Dünyayı ahlâk ve nesafetle doldurur; evvelce zulm ve cevir ile dolduğu gibi. (Hz. İbn- iMes'ud RA)

237/1. Hz. Mehdi (a.s.) bizdendir, ey ehl-i beyt! Size müjdeler olsun. Allah onu bir gecede ibraz eder. (Olgunlaştırır.) (Hz. Ali RA)

359/2. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalsa, Allah yine o bir günü uzatır ve ehl-i beytimden ismi ismime, babasının ismi babamın ismine uygun birini meydana çıkarır (Hz. Mehdi (a.s.)) ve o da dünyayı adalet ve nesafetle doldururdu. Daha önce zulm ve cevir ile doldurduğu gibi. (Hz. İbn-i Mes'ud RA)

508/6. Şarktan bir cemaat çıkar, Hz. Mehdi (a.s.)'nin saltanatına yardım ederler. (Hz. Abdullah bin-i Haris RA)

508/4. Horasan'dan siyah bayraklılar çıkar ve İlya'ya (Kudüs'e) kadar önlerinde bir şey tutunamaz. (Hz. Ebû Hüreyre RA)

33/5. Siyah bayraklar gelip de karşınıza çıktında, Farslılar'a ikramda bulunun. Zira sizin devletiniz onlarla beraberdir. (Hz. İbn-i Abbas RA)

135/3. Biz öyle bir ehl-i beytiz ki, Allah bizlere dünyayı değil ahireti nasib etti. Benden sonra ehl-i beytim, belâ, şiddet ve tarda maruz kalacaklar; doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar... Bunlar mal isteyecek, kendilerine mal verilmeyecek. Bunlar döğüşecekler, sonra geri çekilecekler. İstedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmeyecekler. Ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uyan, ehl-i beytimden bir kimseye teslim edecekler.

O (Hz. Mehdi (a.s.)) arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı, doğruluk ve adaletle doldurur. Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerine sürünerek dahi olsa, gelsin ona katılsın! Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır. (Hz. İbn-i Mes'ud RA)

48/1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar gördüğünüzde onlara katılın! Zira onların içinde Allah'ın halifesi Hz. Mehdi (a.s.) vardır. (Hz. Sevban RA)

298/2. Yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz! Zira onların arasındra Allah'ın halifesi Hz. Mehdi (a.s.) vardır. (Hz. Sevban RA)

518/5. Ramazanda bir seda olur. (Mânâsı anlaşılır). Şevvalde de bir seda olur. (Mânâsı anlaşılmaz). Zilkadede kabileler birbiriyle çarpışır. Zilhiccede hacılar talana uğrar. Muharremde gökten şöyle nida olur: "Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'ın halkının hayırlılarındandır. Onu dinleyiz ve ona uyunuz!" (Hz. Şehr ibn-i Havşeb RA)

346/6. Hiç şüphe yok ki, arz cevir ve zulümle dolacak. Zulüm ve cevirle dolduğu o zaman, Allah ehl-i beytimden ismi benim ismimde, babasının ismi babamın isminde bir kimseyi gönderir de dünyayı adaletle ve nesafetle doldurur. Önce zulüm ve cevirle dolduğu gibi. O zaman gök yağmurunu, yer mahsülünü esirgemeyecek ve o aranızda yedi, sekiz, çok çok dokuz vakit duracak. (Hz. Muaviye ibn-i Kur'a RA)

508/8. Ümmetimin içinden Hz. Mehdi (a.s.) çıkar. Beş veya yedi veya dokuz (sene) kalır. (Râvi sayıda tereddüt etmiş.) Sonra üzerlerine bol rahmet gönderilir. Arz nebatatını bir şey saklamaz bitirir. Mal hakir olur. Bir adam ona gelir ve şöyle der: "Ya Mehdi bana ver, bana ver!" Ona elbisenin taşıyabileceği kadar verir. (Hz. Ebu Said RA)

508/7. Ümmetimin sonunda Hz. Mehdi (a.s.) çıkar. Allah-u Zülcelâl Hazretleri ona rahmetini indirir. Arz ona nebatını çıkarar. Mal sahih olarak verilir ve müsavat üzere taksim edilir. Davar çok olur. Cariyeler bile saygı görür. Yedi veya sekiz yıl yaşar. (Râvi yedi veya sekizde tereddüt etmiştir.) (Hz. Ebû Said RA)

7/7. Hz. Mehdi (a.s.) ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve ehl-i beytimden bir kişidir. O, insanların ihtilâf ve ictimâî sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve o malı sabah üzere taksim eder.

Dediler ki:

"Sabah nedir?"

Buyurdu ki:

"Seviye üzere demektir.

Ve ümmet-i Muhammed'in kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki, bir münâdiye "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin!" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Hazinedara git sana versin" der. O da gider ve "Ben Hz. Mehdi (a.s.) tarafından, kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim." dediğinde, hazinedar "Al!" der. O da alır.

Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama, sonra pişman olur ve "Ümmet-i Muhammed'in nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de mala davet olundukları halde, benden başkası buna icabet etmedi." diyerek, aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: "Biz verdiğimizi kat'iyyen geri almayız!" der. Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.


Hadramut'tan Bir Ateşin Zuhuru

297/7. Yakında Hadramut'tan veya Hadramut denizinden bir ateş çıkacak ve kıyametten evvel insanları toplayacak.

Dediler ki:
"Ya Resulullah, bize ne emredersin?"
Buyurdu ki:
"Siz Şam'a gitmeye bakın!" (Hz. İbn-i Ömer RA)

Not: Bu toplanma yerinin Şam olduğu bilindiği için melhamelerde Hz. Mehdi (a.s.) zamanında merkez Şam'da olmakla, bu hadise tahminen buraya yerleştirilmişse de doğrusunu Allah-u Teàlâ bilir.

48/1. Horasan cihetinden gelen siyah sancaklar görüldüğünde onlara katılın. Zira onların içinde Allah'ın halifesi Hz. Mehdi (a.s.) vardır. (Hz. Sevban RA)

282/2. Yakında size Horosan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsa da onlara iltihak ediniz. Zira onların arasında Allah'ın halifesi Hz. Mehdi (a.s.) vardır. (Hz. Sevban RA)

(Osman Çataklı-Lütfi Doğan -M. Cevad"Râmûz el-Ehàdîs, Hadisler Deryası" kıyamet alametleri, 1982)

Yine ayrıca Osman Çataklı hazırladığı "Son Mürşitlerimiz" isimli yazı dizisinde konu ile ilgili olarak şunları yazmıştır:

"...Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur zamanı, aşağıdaki hadisi şerifle 4. sulha göre şöyle verilmiştir.

Yedi yıl devam edecek olan 4.sulhdan sonra Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur edeceği.

2.15. Ebu Naim, Ebu Umameden tahric etti, Resulullah (SAV) buyurdu: Sizinle insanlar (bir nüshada rumlar deniyor)arasında dört sulh olacak, dördüncü sulh, heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi yıl devam eder. Bir adam, "ya Resulullah (SAV) o gün insanların imamı kimdir?" dedi. Buyurdu ki: Evladımdan kırk yaşında mehdidir. Yüzü parlayan yıldız gibidir yanağında siyah bir ben vardır, üzerinde kutvani iki aba bulunur. Tavrı ben-i İsrail ricaline benzer, arzdaki hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini feth ecer." ( tavrı ben-i israil ricaline benzemesi, onlar gibi heybetli ve acar manasına gelir.)

Bir çok kimsenin kanaati, 4.sulh, 1979 da ABD-İsrail ve Mısır arasında Amerika'da başkanların yazlık yeri oplan Camp David'de yapılan anlaşmadır.

...Ama Hz. Mehdi (a.s.)'nin geleceğinin en net alameti ise geleceği muharrem'den önceki ramazanın ortasında güneş tutulması olacağıdır. Bilindiği gibi güneş normal olarak aybaşında güneş ay ve dünya aynı düzlemde iken yani içtima saatinde olur. Burada ise mucizevi olarak ay güneşe göre dünyanın arkasında iken güneş tutulacaktır.

İşte hadisi şerif:

AMA 4.15- Darekutnisünen de Muhammed bin Aliden tahric etti. O şöyle dedi: Bizim mehdimizin iki alameti vardır ki, Allah semavat ve arzı yarattığından bu yana böyle bir şey vaki olmamıştır. Bunlar Ramazanın ilk gecesinde ay yarısında ise güneş tutulmasıdır. Allah semavat ve arzı yarattığından beri böyle olmamıştır.

İşte o ramazan'ı takip eden muharrem'in 9'unu, 10'una bağlayan gece yatsı namazından sonra Hz. Mehdi (a.s.) zuhur eder ve kabe'de rukun ve makam arasında biat alır ve o zaman insanlara şöyle hitab eder...

AMA 6.3- Keza (N:B.Hammad) Cafer'den tahric etti, o şöyle dedi: Hz. Mehdi (a.s.) yatsı vaktinde Resulullah (SAV) bayrağı, gömleği, kılıcı ve Nur ve beyan gibi daha bir çok alametler yanında olduğu halde Mekke'de zuhur eder. Yatsı namazını kıldıktan sonra en yüksek sesi ile hitab eder. "Ey insanlar! Ben size Allah'ı hatırlatıyorum. Yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda yerinizin ne olacağını haber veriyorum. Allah Teala size pek çok deliller ve peygamberler göndermiş, Kur'anı indirmiş ve size söyle emretmiştir:

Allah'a hiç bir şeyi ortak koşmayın. Allah ve resulune itaati koruyun. Kuran'ın ihya ettiğini diriltin, yasakladığını da yasaklayın ve siz Hz. Mehdi (a.s.)'ye yardımcılar ve destek olun. Zira dünyanın fena bulması ve zevale ermesi yaklaşmıştır. Ve bu kesindir. Ben size Allah ve resulüne, O nun kitabıyla amel etmeyi, batılı yokedip, sünneti ihya etmeye çağırıyorum."

Bu hitabından sonra, yanında, sonbahar bulutları gibi birbirinden habersiz toplanan Bedir ehli sayısınca, üçyüz onüç kadar insanla birlikte zuhur eder. Onun ashabı gece abid, gündüz ise aslanlar gibidir. Allah Hz. Mehdi (a.s.) için Hicaz toprağını feth ederek hapisteki haşimilerin hepsini de kurtarır. Siyah bayraklar ise Kufe'ye inip biat için Hz. Mehdi (a.s.)'ye adam gönderirler. Zulmü ve zalimlerin hepsini yok eder. Beldeler onun emrine girer. Allah Teala onun elinde Konstantiniyyenin fethini müyesser kılar.

Görüleceği gibi Hz. Mehdi (a.s.) hitabesinde Allah size şöyle emretmiştir: "...Siz Hz. Mehdi (a.s.)'ye yardımcılar ve destek olun."

Halbuki Kuran'da zahirde Hz. Mehdi (a.s.) ile alakalı bir ayet görülmüyor gibi ise de bir çok zevat bilhassa Saf suresi ve diğer bir kaç surede Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili ayetler olduğunu beyan etmişlerdir. Bir hadisi şerifte ise Peygamber (SAV) Hz. Mehdi (a.s.)'ye katılmayı bakın nasıl emrediyor:

R.el-Ehadis298.2- yakında size Horasan tarafından siyah bayraklılar gelecek. Kar üzerinde emekleyerek olsada onlara iltihak ediniz. Zira onlar arasında "Hz. Mehdi (a.s.)" vardır.

Bu hadisi şerifte ilk nazarda Hz. Mehdi (a.s.)'nin Horasan'dan geleceği gibi bir mana çıkıyorsada esasında Hz. Mehdi (a.s.) tabiatı ile Mekke'den çıkacaktır. Burada kasd edilen Horasandan gelecek siyah bayraklılar Mehdi'nin yardımcıları olup başlarında da "Şuayb İbni Salihi Temimi" olduğu halde Hz. Mehdi (a.s.) ile birleşecekler ve kendisinin öncü kuvvetlerini teşkil edeceklerdir.

Görüldüğü gibi Resulullah (SAV) burada Hz. Mehdi (a.s.) için Allah'ın halifesi tabirini kullanmıştır ki calibi dikkattir..." (Osman Çataklı, Son Mürşidler, 4. bölüm, yazı dizisi)


HÜSEYİN HATEMİ

Hüseyin Hatemi yazmış olduğu "İnsanlık ve sevgi dini: İslam" kitabının bir bölümünde;

"Hazreti Musa'nın; Allah tarafından bildirilerek kendisinden bir bilgi boyutu açısından daha yüksek derecede olmasına rağmen halka "resul" elçi olarak gönderilmeyip gizli kalmış bulunan bir "nebi"yi, halk arasında anılan adı ile Hızır'ı görmek için çıktığı yolculukta "Mecma'il-bahreyn" (iki denizin birleştiği yer), hem iki denizin kavuştuğu bir yer olmalı, hem de bu terim ile Musa ile Hızır'ın buluşmasına işaret edilmiş olmalıdır. Bu olaylar da büyük bir ihtimalle İstanbul civarında ve İstanbul'da geçmiştir. İstanbul kelimesi sonradan yapılan tahrifler bir yana bırakılırsa Beykoz'da bugünkü Yuşa Tepesi civarında şehri kuran Fenikelilerden beri şehrin sami dillerinde karşılığı olan Mecma'ul Bahreyn'in Yunanca karşılığıdır. "Isthyme-pole"; "iki deniz arası şehri" demektir. İlerideki mirasçılık haklarının korunmasında da herhalde "Mesih" ve annesi bu şehirde doğacak olan "Hz. Mehdi (a.s.)" ye işaret vardır. (Hüseyin Hatemi, İnsanlık ve sevgi dini İslam, s. 107, birleşik yayıncılık. 1998)


YAŞAR NURİ ÖZTÜRK

Yaşar Nuri Öztürk, "Depremin Gösterdikleri" kitabının bir bölümünde ahir zamanda gelecek olan "Uyarıcı" hakkında şunları yazmıştır:

"Deprem diyor ki! Uyarıcıları iyi dinleyin!

İnsanlık hiçbir devirde uyarıcıları gereğince dinlemedi. Allah, her devirde, her topluma ''nezirler'' (uyarıcılar) gönderdi. (Bk. Kur'an, Fatır, 24)

Uyarıcılar sürekli gönderilmiştir, ama insanlık bunları dinlememiştir.

Uyarıcılar, bazen peygamber (resul, nebi) şeklinde gönderilir, bazen de peygamberin açtığı ana yolda faaliyet gösteren mübelliğler şeklinde... Bu mübelliğler bazen müçtehit olur, bazen müceddit...

Peygamberlerde nezir (uyarıcı) sıfatının yanında, hatta ondan önce beşir (müjdeleyici) sıfatı vardır.

Mübelliğ uyarıcılarda beşir sıfatı aranmaz. Çünkü onlar, daha önce peygamber tarafından zaten dikkat çekilmiş ihmal ve zulümlerin bozduğu dengeleri düzeltmek için konuşurlar. Bu tür konuşmalar hemen daima sert ve sarsıcı olur.

Uyarıcıların sertliği, ürkütücülüğü onların rahmet ve şefkatten uzaklığı anlamında değerlendirilmemelidir. Onlar aynı zamanda rahmet ve şefkáti de taşırlar, ama esas görevleri, insan kulağına, ürpertici sözleri iletmek olduğu için genelde sert ve kırıcı olurlar.

Uyarıcıların çok önemli zaman dilimlerine hitap edenlerine ''çıplak uyarıcı'' diyoruz.

Çıplak uyarıcı, genellikle yüz yılda bir gelir. Kuran Kameri takvim kullandığına göre, 15. yüzyıl'ın çıplak uyarıcısı yaklaşık, çeyrek asırdan beri beklenmektedir.

Ben derim ki, 15. yüzyıl'ın çıplak uyarıcısı gelmiş, görevine başlamıştır.

Burada bir özellik daha dikkat çekmektedir. Miladi takvimi esas alarak baktığımızda, Kameri takvimin 15. yüzyıl çıplak uyarıcısı, miladi takvime göre iki yüz yıla da hitap edecek demektir. 20. ve 21. yüzyıllar. Bu olgu, Allah'ın bu yüzyılın çıplak uyarıcısına lütfunun bir göstergesidir. ''Bu, Allah'ın lütfudur ki, Allah onu dilediğine verir. Allah, o büyük lütfun sahibidir.'' (Kur'an, Cumua, 4).

Bu olgunun bir anlamı daha vardır: Bu yüzyılın çıplak uyarıcısı, sadece Kameri takvimin sembolize ettiği İslam dünyasına değil, Miladi takvimin sembolize ettiği Batı dünyasına da hitap eden bir uyarıcıdır.

Doğrusu o, bir ''ortak-evrensel uyarıcı''dır.
(Depremin gösterdikleri, Yeni Boyut Yayınları s. 232-233)


SERKAN TEKÄ°N

Geçmiş alimlerin Hz. Mehdi (a.s.)'yle ilgili yapmış oldukları çalışmalar Hz. Mehdi (a.s.)'nin zuhur tarihi olarak 1400-1500 hicri yılları vermektedir. Bu tarihler doğrultusunda günümüzde bazı araştırmacılar mehdi ile ilgili daha derin ve ciddi araştırmalar yaparak hadislerden ve büyük islam alimlerinin konuyla ilgili söylemiş oldukları beyitlerin ebced hesaplamalarıyla beklenen mehdinin çıkış alametlerini ve çıkış tarihini hesaplamaya çalışmışlar ve aynı tarihleri bulmuşlardır...

Genç araştırmacılardan Serkan Tekin de yazmış olduğu bir kitapta mehdinin çıkş tarihini cifir hesabıyla, günümüz tarihleri olarak bulmuştur.

İşte genç araştırmacı Serkan Tekin'in yazdıkları:

"Dört mezhep aliminin görüşüde şöyledir. Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili hadislerin çoğu sahihtir. Ravileri itibar edilen kişilerdir. Bu görüşü savunan alimler, İslam alimlerinin yüzde yetmişdokuzunu meydana getirirler. Bu kişiler İslam dininin en büyük alimleridir. İslam alimlerinin arasında tabiilerin reislerindendir.

Sait Bin Cübeyr ve dört mezhep imamları "İmam Hanefi, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Hambeli" ve iki akide imamları "Ebu Hasan Eşari, Ebu Mensur Maturidi" ve İslam güneşi lakabıyla anılan İmam Gazali ve allamelerden Molla Fenari, Sadi Teftazani ve allame Davudi Antaki, İmam Şarani, Muhiddin Arabi, Şeyhülislam İbni Hacer el Heytemi, Müçtehit İmam Suyuti, Allame Sabban, Muhammed Berzenci, Allame Resul Essibki, Hasan İraki, İmam Kastalani, Abdülkadir Geylani, Kadı Beydavi, Muhammed Ramli, Şihabi Remli, Allame Alaattini Attar, Mevlana Halidi Bağdadi, İmam Rabbani, Aliyyul Havas, İmam Nevevi, Yahya Muzuri, Said Nursi, Molla Cami, Allame Abdul Gafıri Lari, İbrahim Hakkı Erzurumi, Mukatil, Celali, Mahali, Celali Suyuti, Kadı Ebubekir Bakilani, Kadı İyaz, Muhammed Savi, Fethullah Verkanisi, Muhiddin Haveyli ve Alaaddin Ohini gibi alimler vardır.

Bu alimlerin hepsi ve talebeleri mehdi konusunda aynı görüşü beyan etmişlerdir...

Bu alimlerin görüşü daha saygın ve sahih itibar edilir olduğu için bizde ahir zaman konusunu onların beyanatlarını esas alarak işleyeceğiz...

...Büyük mutasavvıf Sibgatullahi Arvasi'nin yeğeni Allame Muhammed Hafid'in büyük Allame Hafız Muhittine naklettiğine göre;

Mehdinin doğumu: 1385

Zuhuru (çıkması): 1425' dir

...Hz. Mehdi (a.s.)'nin doğumunun hicri 1385 ve zuhrunun hicri 1425 olduğu "zuhurul mehdi ve deccal" adlı eserde mehdi ile ilgili nakledilen bir hadiste açıkça söylenmiştir.

Ayrıca bu eserde; "Hz. Mehdi (a.s.)'nin sırtında üzerinde bu Allah'ın halifesi, beklenen mehdidir yazılı bir mühür olacağı anlatılmaktadır." Ayrıca mehdinin müçtehit(içtihat eden) çok büyük bir islam alimi olacağı da o eserde geçmektedir." zuhrul mehdi ve deccal" adlı kitap Allame Resul Sibki'nin yazdığı en son eserdir.

..."Muhakkak Allah'ın taraftarları galip olanların ta kendileridir." Cümlesinin cifir hesabından anlaşılıyor. Bu cümlenin cifr hesabı, hicri 1428 ediyor. Bu tarih Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkmasından üç sene sonradır. Çünkü mehdi çıktıktan üç yıl sonra ilk büyük galibiyetini alıyor. Hz. Mehdi (a.s.)'nin ilk büyük galibiyeti hicr 1428 olduğuna göre Zuhuruda "Mehdiliğinin ilan edilmesi" hicri 1425'tir...

...Bu ayette galibiyetin Hz. Mehdi (a.s.)'nin galibiyeti olduğu hangi verilerden anlaşılıyor. Önceki tarihlerde olan, İslamiyet'in galibiyetlerinden herhangi biri olmaz mı? Niçin illa da Hz. Mehdi (a.s.) sonucu çıkartılıyor... Ayetteki kelimeleri "Kur'an Belagati" ilmine göre incelediğimizde, ayette geçen galibiyetin, Mehdinin galibiyetinden başka bir şey olmadığını açıkça görmekteyiz.

Çünkü; ayette 4 tekid (pekiştirme) vardır... En büyük tekidin cümle de zikir edilmesi cümledeki galibiyetin en büyük galibiyet olduğu açıkça bildiriliyor...Tarihte böyle bir galibiyet bu güne kadar olmamıştır. Fakat Mehdi müjdesini veren hadisler böyle bir galibiyetin ahir zamanda mehdi sayesinde olacağını açıkça haber verir...

Yaptığım araştırmalar mehdinin 2005'te çıkacağını gösterdiğine göre, Süfyanın da 2004 yılının sonunda çıkacağını göstermektedir. (Serkan Tekin, Kuran'da gizlenen tarihler. s. 160-202, nokta yayınları, 2002)


Ä°BRAHÄ°M KOCABIYIK

Şimdi'de "Mehdilik ve İmamiye" kitabının yazarı İbrahim Kocabıyık'la 15-21 Ocak 2000 tarihihli Aksiyon dergisinde yapılan bir mülakatta mehdilik ile ilgili görüşlerini aktaralım:

"Mehdilik ve İmamiye kitabının yazarı, İbrahim Kocabıyık:

"Hz. Mehdi (a.s.), insanlığın ıslahı için çalışanlardır"

Hz. Mehdi (a.s.) ile müceddit müteradif olarak kullanılmıştır. Ebu Davud'un Sünen'inde gördüğümüz, Allah'ın yüz senede bir yenilediği bu mehdiler veya mücedditler değişik vasıtalarla toplumlara ulaşmışlardır.

- Hz. Mehdi (a.s.) konusu dini kaynaklarda nasıl yer alıyor?

- Konu Kur'an'da Hz. Mehdi (a.s.) olarak geçmiyor. Hadi ismi 5 yerde Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Hadiyen ve Nasira şeklinde. Kök olarak Heda kökünden geldiğinden Mehdi ile Hadi isminin alakası vardır.

- Yani Hz. Mehdi (a.s.), Allah'ın Hadi ismine mazhar olmuş kimsedir.

- Evet.

- Peki, Hz. Mehdi (a.s.) bir kişi midir?

- Hayır. Hz. Mehdi (a.s.) anlamını kedinde taşıyan, yani insanları hidayete davet edenlerin başında peygamberler gelmektedir. Hidayete çağırma olayı, yaratılış çizgisinden uzaklaşmış insanların yeniden ana çizgiye çağrılmasıdır. Dolayısıyla bu işi en başta yapanlar peygamberlerdir.

Hz. Mehdi (a.s.)'nin diğer anlamı da bol bol hediye dağıtan, bağış yapan demektir. İnsanlar yaratılış çizgisine geldikten sonra anarşiden, terörden kurtulmuştur. Yaratılış çizgisi dediğimiz şey fıtrattır bir anlamda. Çünkü din fıtridir, fıtri olanı ister. Gözün görmek istediği gibi. İnsanın ruhu, kalbi gibi şeyleri, ya da vicdanı diyelim topluca, ancak peygamberlerin sunduğu şeylerle tatmin olur. Ruhla fizik arasında denge ayarlanabilirse terör olmaz.

- Hz. Mehdi (a.s.)'nin ahirzamanla irtibatından dolayı mı terör ve anarşi gibi günümüz açısından önemli olan tabirleri kullanıyorsunuz?

- Hayır. İnsanlığın tarihinde irtica her zaman olmuştur, terör ve anarşi her zaman olmuştur.

- O zaman Hz. Mehdi (a.s.) de sadece ahirzamanla ilgili değil.

Evet. Şundan dolayı rivayetlerde ahirzamanla ilgili olarak geçmiştir: Dünyamızın eceli kıyametledir. Elimizdeki hadis külliyatında -Kütüb-i Sitte dahil- Buhari ve Müslim'de ıslah edici bir mümin olarak geçer ama ismi verilmez. Buhari ve Müslim dışında İbn-i Mace, Tirmizi, Ebu Davut ve diğerlerinde Hz. Mehdi (a.s.) olarak zikredilir. Kıyametin yaklaşmasına yakın anarşi ve terör daha da yaygınlaşacak. Çünkü son peygamber gelmiş, fıtrat yolunu en açık şekliyle ve bütün genişliğiyle ortaya koymuş. Son peygamberden sonra başka bir peygamber daha gelmeyeceğine göre, insanlık ana çizgiden daha çok uzaklaşacaktır.

- Yani, taşkınlıkların boyutu kıyametin kopmasını gerektirecek seviyelere ulaşacak. Bu taşkınlıklar o kadar zuhur ediyor ki artık, soyu benim soyumdan olacak dediği, bozulmamış, o eskilerin ifadesiyle silsile-i zeheb, seyitler dediğimiz o altın soydan gelecek diyor.

Kıyamet kopmadan önce tüm insanlığı kucaklayan bir ıslah hareketi olacaktır. Bu noktanın altını çizmekte fayda var. Mehdilik bölgesel, ya da bir ülkeye bağlı bir hareket değildir.

- Burada müsaadenizle bir noktayı açalım. Esas Hz. Mehdi (a.s.) efendimizdir. Hadi ismine mazhar olmuş şahıs ya da şahıslar onun getirmiş olduğu ve sizin de ana çizgi olarak adlandırdığınız çizgiye daha fazla insan ulaştırmakta rol oynarlar.

- Tabii.

- Ahir zaman Mehdi'si de o çizgiyi kendi zamanına en güzel şekilde taşıyacak olan kimse olmuş oluyor.

- Evet. Onun için bu manada Mehdi ile Müceddit müteradif olarak kullanılmıştır. Ebu Davudun Süneninde gördüğümüz, Allah'ın yüz senede bir yenilediği bu Mehdiler veya Mücedditler değişik vasıtalarla o dediğiniz toplumlara ulaşmışlardır.

Mesela İmam-ı Rabbani kendi döneminde mektuplarla uzak mekanlardakilere ulaşarak bu tecdit vazifesini yapmaya çalışıyor. Mesela bir İmam Gazali'yi alalım. Eyyühel Veled kitabını yazıyor, çocuğuna nasihat gibi. Bir tehafütü'l Felasife'yi yazıyor felsefecilere karşı. O dönemde Grek felsefesinin gençlerin dini inançları üzerinde olumsuz etkiler yaptığını görüyor. Günümüzde bir çok cereyanın etkilediği gibi. Bir taraftan İhya-i Ulumi'd-din diğer taraftan Tehafüt sanki İslami ilimler yerle bir olmuş da yeniden ihya ediyormuş gibi bir ihya.

Bir ihya hareketidir zaten bunlar aynı zamanda. Dolayısıyla tecdidin altında yatan da bu ihyadır zaten. Bir reform manasında anlamamak lazım bu tecdidi. Onun için de Kur'ani çizgi dediğimiz bu ana çizgiye, peygamber çizgisine çağıran bu mücedditler geniş kitlelere ulaşmak için ya kitap yazmışlar, vaaz etmişler veya talebeler yetiştirmek suretiyle o talebeleri dünyaya dağıtmışlar...

- En sağlam iki kaynak olarak bildiğimiz Buhari ve Müslim'de nasıl geçiyor?

- Mehdi ismini anmadan, ıslah edici mümin olarak geçiyor. Diğer hadis kitaplarında ise Mehdi olarak geçiyor. Özellikle Tirmizi bu hadisleri aldıktan sonra "Haza sahihun hasenün" diyor. Tirmizi'nin kendi kritiğinde bu ifade ile verilen hadisler Buhari ve Müslim hadisi gibi sağlamdır. Asrımızda yaşayan Kittani, Mehdilikle ilgili rivayetleri bir kitap haline getirerek, bu rivayetlerin toplamının tevatür derecesine ulaştığını söylemiş. (Aksiyon dergisi, 15-21 Ocak 2000)


SÜLEYMAN KÖSMENE

Günümüz araştınmacı-yazarlarından Süleyman Kösmene'nin de Mehdiyet konusunda birçok makalesi bulunmaktadır. Aşağıdaki alıntı, yazarın "Fıkıh Günlüğü" adı altında köşe yazılarını neşrettiği "Yeni Asya Gazetesi'nin" 2 Ocak 2003 tarihli makalesinden alınmıştır.


Hz. Mehdi (a.s.)'nin Gizliliği

Zonguldak'tan bayan okuyucumuz: "Üstad Hazretleri, Mehdî için bazı yerlerde 'sonradan gelecek; biz ona zemin hazırlıyoruz' diyor. Bu ne demektir? Zemin hazırlamakla ne denmek isteniyor? Hz. Mehdî sonradan mı gelecektir?"

Alanya'dan Remzi Çetin: "Risâle-i Nûr'u okuyanlar içinde Hz. Mehdi (a.s.)'yi arayanlar var. Hz. Mehdi (a.s.) gelmiş midir? Gelecek midir? Hz. Mehdi (a.s.)'yi bulan ne yapmalıdır?"

İstanbul/Pendik'ten Rumeysa rumuzlu okuyucumuz: "Bir akşam TV'de bir din bilimci, 'âyetlerden anlıyorum ki, Hz. Mehdi (a.s.) 2005 yılında gelecek' diyor. Bu ne demektir? Ne derece doğrudur?"

Hazret-i Mehdî Aleyhisselâmın zuhuru, Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâmın âhirzamanla ilgili verdiği gaybî haberlerden birisidir. Bin dört yüz yıldan beri ümmet bu haberi gündeminde baş tacı olarak saklamış; Deccal'den ne derece Allah'a sığınmışsa, Hz. Mehdi (a.s.)'yi de o derece Cenab-ı Hakkın rahmetinden beklemiştir. Her asır bir nevî Hz. Mehdi (a.s.)'ye ihtiyaç göstermiş ve müceddid mânâsında bir nevî Hz. Mehdi (a.s.)'yi görmüş de olmasına rağmen; bu son asırdaki Mehdi-yi Azam ayrı bir hususiyet, sıfat, unvan ve makamla beklenmiş ve âdetâ tüm ıslah ümitleri ona bağlanmıştır.

Fakat Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm ile ilgili haberler de, diğer âhir zaman haberleri gibi kapalı, perdeli ve doğru tevil edilme gereği bulunan haberlerdendir. Nasıl Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiğinde onu herkes tanımayacak, sadece onun yakınları ve havâssı, îmân nûru ile onu tanıyacak ise1; Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm için de bu böyledir. Yani herkes Hazret-i Mehdî Aleyhisselâm'ı açıktan tanımayacaktır. Bunun bilhassa ibâdeti, imtihan sırrını ve kulluğu ilgilendiren önemli hikmetleri vardır. Nitekim:

Bu bir peygamberlik olayı değildir ki, açıktan bilinsin. Mehdiyet makamı gizlilik dereceli bir makamdır. İmtihan sırrı bu makamın gizli kalmasını gerektirir. Bu makam sahibi, peygamberler gibi kendisini açıktan ilân etmez. Bu makam için böyle bir zorunluluk ve ihtiyaç yoktur.

Peygamberlik makamını inkâr küfrü gerektirir. Bundan dolayı peygamberler "Lâ İlâhe İllallah" kelimesinden sonra kendilerinin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu bir îmân akîdesi olarak formüle etmişler ve insanları bu îmâna çağırmışlardır. Bunun doğruluğunu teyid için de gerektiği zaman Allah'ın yardımıyla mu'cize göstermişlerdir.

Fakat mehdiyet makamı, "Allah'a ve peygambere îmân" hakîkatının içerisinde ve temelde bu hakikatı ispat için taraf-ı İlâhîce ihdas edilmiş bir âhir zaman aynasıdır. Yani, îmân için bir aynadır; fakat imânın kendisi değildir. Hazret-i Mehdî Aleyhisselâmın mehdî oluşuna imân etmek değil, ona tâbi olmak ve sunduğu hakîkatlere tâlip olmak söz konusudur. Bu bakımdan Hz. Mehdi (a.s.), peygamber gibi açıktan gelmeyecek, kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu îlân ve ifşâ etmeyecektir.

 
 

ANA SAYFA - SÄ°TE HARÄ°TASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com