www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 


.54.


RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINDA
36 AYRI YERDE 38 DEFA
HZ. MEHDİ'NİN BİR ŞAHIS, BİR ZAT, BİR İNSAN OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİR.


SAİD NURSİ'NİN, HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN BİR ŞAHSI MANEVİ DEĞİL "ŞAHIS" OLDUĞU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI:

 1. Ona karşı Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine (Peygamberimizin nurani soyuna) bağlanan, ehl-i velayet (velilerin) ve ehl-i kemalin (kamil iman sahiplerinin) başına geçecek Âl-i Beytten Muhammed Hz. Mehdi (1. ifade) isminde bir zât-ı nuranî (2. tekrar) (nurlu bir şahıs), o Süfyan'ın şahs-ı manevîsi olan cereyan-ı münafıkaneyi (münafıklık akımını) öldürüp (etkisiz hale getirip) dağıtacaktır... (Mektubat, sf. 56-57)
 1. ...Âhir zamanın o büyük şahsı (3. tekrar), Âl-i Beyt'ten (Peygamberimizin soyundan) olacak. (Şualar, sf. 442)
 1. ...O zât (4. tekrar), o taifenin uzun tedkikatı (o topluluğun uzun araştırmaları, incelemeleri) ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. Bu vazifenin istinad ettiği (dayandığı) kuvvet ve manevî ordusu, yalnız ihlas ve sadakat ve tesanüd (dayanışma) sıfatlarına tam sahib olan bir kısım şakirdlerdir (öğrencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. (Emirdağ Lâhikası-1, sf. 266-267)
 1. ... Ben de onlara demiştim: "Ben, kendimi seyyid (Peygamberimiz'in soyundan) bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki âhir zamanın o büyük şahsı (5. tekrar), Âl-i Beyt'ten (Peygamberimiz'in ailesinden) olacaktır. (Emirdağ Lâhikası-1, sf. 267)
 1. O ileride gelecek acib bir şahsın (6. tekrar) (şaşılan ve hayret uyandıran şahsın) bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı (önceden gelen takipçisi) ve o büyük kumandanın (7. tekrar) pişdar bir neferi (öncü bir askeri) olduğumu zannediyorum. (Barla Lahikası, sf. 162)
 1. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında; elbette en büyük bir müçtehid (8. tekrar) (içtihad eden büyük İslam alimi), hem en büyük bir müceddid (9. tekrar) (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), hem hâkim (10. tekrar), hem Hz. Mehdi, hem mürşid (doğru yolu gösteren kişi), hem kutb-u a'zam (11. tekrar) (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak bir zât-ı nuranîyi (12. tekrar) gönderecek ve o zât (13. tekrar) da Ehl-i Beyt-i Nebevîden (Peygamberimizin soyundan) olacaktır. (Mektubat, sf. 411, 412, 441)

Bediüzzamanın bu sözünde kullandığı yukarıdaki vasıflar, anlamlarından da anlaşılacağı gibi tek kişiye ait olacak özelliklerdir.

 1. ... bir müçtehid
 2. ... bir müceddid
 3. ... hâkim
 4. ... Hz. Mehdi
 5. ... mürşid
 6. ... kutb-u a'zam
 7. ... bir zât-ı nuranî
 1. Tâ âhir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahibleri, yâni Hz. Mehdi (14. tekrar) ve şâkirdleri (öğrencileri), Cenâb-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sünbüllenir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, sf. 172) (Kastamonu Lahikası, sf. 72)
 1. Hem bu üç vezaifi (vazifeleri) birden bir şahısta, yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi (çürütmemesi) pek uzak, adeta kabil (mümkün) görülmüyor. Ahir zamanda, Al-i Beyt-i Nebevi'nin (asm) (Peygamberimiz'in soyunun) cemaat-i nuraniyesini (nurani cemaatini) temsil eden Hazret-i Mehdi (15. tekrar) de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak içtima edebilir (toplanabilir). (Kastamonu Lahikası, sf. 139) (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 186)
 1.  ...Hz. Mehdi-i Âl-i Resul'ün temsil ettiği (16. tekrar) kudsî cemaatinin şahsı manevîsinin üç vazifesi var. (Emirdağ Lâhikası-1 sf. 265)
 1. Ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın (17. tekrar) üç vazifesinden en mühimmi (önemlisi) ve en büyüğü ve en kıymetdarı (kıymetlisi) olan îman-ı tahkikîyi neşr (gerçek imanı yayma) ve ehl-i îmanı dalâletten (iman edenleri sapmaktan) kurtarmak... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

 1. Bu hakikatten anlaşılıyor ki; sonra gelecek O mübarek zat (18. tekrar) risale-i nur'u bir programı olarak neşir ve tatbik edecek ... (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)
 1. ... Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar (fikir akımları) var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza (farz edelim) hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek O zat (19. tekrar) dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikası, 57)
 1. ... Halbuki ahir zamanın  O büyük şahsı (20. tekrar), Âl-i Beyt'ten (Peygamberimiz (sav)'in ev halkından yani soyundan) olacaktır... (Emirdağ Lahikası, 247-250)

 1. Rivayetlerde, âhirzamanın alâmetlerinden olan ve Âl-i Beyt-i Nebevi'den (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) Hazret-i Mehdi'nin (21. tekrar) (Radıyallahü Anh) hakkında ayrı ayrı haberler var. (Şualar, sf. 465)
 1. ... Said itiraznamesinde demiş ki: "Ben seyyid değilim. Mehdi Seyyid (Peygamberimiz (sav) soyundan olan kimse) (22. tekrar) olacak." diye onları reddetmiş.  (Şualar, sf. 368)
 1. ... Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsi çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle O nurani zatlara (23. tekrar) zemin izhar ediyoruz (hazırlıyoruz). (Sikke-i Tasdik-i (Gaybi, 189, Mektubat, 34)
 1. ... Elbette o kuvvet-i azîmedeki (büyük kuvvette) bir hamiyet-i âliye (yüce bir gayret) feveran edecek (coşacak) ve Hazret-i Mehdi (24. tekrar) başına geçip, tarik-ı hak (hak yola) ve hakikata sevk edecek. (Mektubat, sf. 473)
 1. ... her asırda hidayet edici, bir nevi Mehdi ve müceddid geliyor ve gelmiş, fakat her biri üç vazifelerden birisini bir cihette (açıdan) yapması itibariyle, ahir zamanın büyük Mehdi'si (25. tekrar) ünvanını almamışlar." (Emirdağ Lahikası, sf. 260)
 1. Bu ayrı ayrı rivayetlerin bir tevili (açıklaması) şudur ki: büyük Mehdi'nin (26. tekrar) çok vazifeleri var. Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi... (Şualar, sf. 465)
 1. ... Ehl-i imanı dalaletten muhafaza etmek (iman edenlerin doğru yoldan sapmalarını engellemek) ve bu vazife hem dünya, hem herşeyi bırakmakla, çok zaman tedkikat ile (araştırma ile) meşguliyeti iktiza ettiğinden (gerektirdiğinden), Hazret-i Mehdi'nin O vazifesini bizzat Kendisi (27. tekrar) görmeğe vakit ve hal müsaade edemez... (Emirdağ Lâhikası-1 266-267)
 1. ... O gelecek zatın (28. tekrar) ismini vermek, üç vazifesi birden hatıra geliyor, yanlış olur ... Onun için, Nurlara o ismi vermek münasip görülmüyor. Belki "Müceddiddir, onun pişdarıdır" denilebilir. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, sf. 9)

 1. ... O Zat (29. tekrar), bütün ehl-i imanın (iman edenlerin) manevî yardımlarıyla ve ittihad-ı İslâmın muavenetiyle (İslam birliğinin yardımlaşmasıyla) ve bütün ülema ve evliyanın (alimlerin ve velilerin) ve bilhassa Âl-i Beyt'in neslinden (özellikle Peygamberimiz (sav)'in neslinden) her asırda kuvvetli ve kesretli (çok sayıda) bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla (peygamber soyundan gelen fedakar kimselerin katılımlarıyla) o vazife-i uzmayı (büyük görevi) yapmağa (30. TEKRAR) çalışır.  (Emirdağ Lâhikası-1, sf. 266-267)
 1. ... o vazifeleri O'nun (31. tekrar) cem'iyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz. (Emirdağ Lâhikası-1, sf. 265)

 1. ... bundan bir asır sonra zulümatı (karanlığı) dağıtacak Zatlar. ise, Hazret-i Mehdi'nin (32. TEKRAR) şakirdleri (talebeleri) olabilir." (Şualar, sf. 605)

 1. Hazret-i Mehdi'nin (33. TEKRAR) (cem'iyet-i nuraniyesi... (Mektubat, sf. 473)

 1. Hem "büyük Mehdi"nin (34. TEKRAR) halleri sabık Mehdilere (önceki Mehdilere) işaret eden rivayetlere mutabık (uygun) çıkmıyor, hadis-i müteşabih (birçok anlama gelebilecek hadis) hükmüne geçer. (Şualar, sf. 582)
 1. ... Belki nur-u imanın (imanın ışığının) dikkatiyle, O Eşhas-ı ahir zaman (35. tekrar) (ahir zaman şahısları) tanınabilir.  (Sözler, sf. 343-344)
 1. Hem de o eşhasın (o şahısların) şahs-ı manevîsine veya temsil ettikleri cemaate ait âsâr-ı azîmeyi (fevkalade eserleri, izleri) o eşhasın (şahısların) zâtlarındatasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki, o eşhas-ı hârika (36. Tekrar) (harika şahıslar yani Hz İsa ve Hz. Mehdi) çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. (Sözler, sf. 343-344)
 1. Beşinci ve altıncı işaretler, ıslah-ı âlemin bizzat Hazret-i Mehdİ'nin (37. tekrar) zuhuruna vâbeste (bağlı, bir şeye bağlı olan.) olduğuna kanaat eden zümreden, bu zat-ı alîşanın (şanı şerefi yüksek şahsın) (38. TEKRAR) dahi bu emirde muktedir olmasında şüphe duyanların, bu vehimlerini (kuruntularını, düşüncelerini) bertaraf edecek (ortadan kaldıracak), itimadlarını temin edecek (güvenlerini sağlayacak), gayet kuvvetli güneş gibi bir hakikat. (Barla Lahikası - Mektup No: 111 - sf.1452)

index'e dön >>>

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com