www.hazretimehdi.com
ana sayfa- site haritası
 
 

 

AHİR ZAMAN ŞAHISLARI
(Hz.İsa, Hz.Mehdi (a.s.), Deccal)

HZ. İSA VE HZ. MEHDİ (A.S)'NİN TANINMAMASINDA DECCAL'İN PROPAGANDALARININ BÜYÜK ETKİSİ OLACAKTIR

Deccal'in amacı Kuran ahlakının yaşanmasını engellemek ve Hz. İsa ile Hz. Mehdi (a.s.)'nin mücadelesini etkisiz hale getirebilmektir. Bunun için bu mübarek kişilerin yaptıkları hayırlı faaliyetlerin insanlar tarafından anlaşılmasını engellemeye çalışacak hatta Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'yi topluma yanlış tanıtabilmek, insanların onlara karşı düşman olmasını sağlayabilmek için herşeyi yapacaktır. Geniş kitleleri etkisi altına almaya çalışacak ve çevresinde oluşturacağı bu topluluk ile bu kutlu şahıslara karşı çok büyük bir mücadele yürütecektir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerindeki işaretlere göre, Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin ilk ortaya çıktıkları dönemlerde toplumun büyük bir kesimi tarafından tanınamamalarında Deccal'in kullanacağı bu propaganda yöntemlerinin kuvvetli etkisi olacaktır.

Propaganda yöntemleri, günümüzün en bilinen kitle yönlendirme hareketlerinden biridir. Kimi zaman bazı abartılı haberler, kimi zaman hiçbir gerçekliği olmayan bilgiler kullanılarak geniş kitleler istenilen şekilde yönlendirilebilmekte ve hatta toplumsal infialler bile oluşturulabilmektedir. Hadislerde işaret edildiğine göre, Deccal de, insanların Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye itaat etmelerini engellemek amacıyla çeşitli propaganda yöntemleri kullanacaktır. Deccal'in kullanacağı propaganda taktikleri, tarih boyunca inkarcıların başvurdukları yöntemler ile benzerlik gösterecektir. Kuran'da inkarcıların, müminler aleyhinde komplolar kurmak, çeşitli yalanlarla toplumu müminler aleyhinde kışkırtmaya çalışmak, sahte deliller oluşturmak, insanları galeyana getirebilecek üsluplar kullanmak, oluşabilecek infial ortamını şiddetlendirmek için yaygaracı üsluplar kullanmak gibi yöntemlere başvurdukları haber verilmektedir. İnkarcılar, ellerindeki imkanları kullanarak hiç olmamış birşeyi dahi olmuş gibi gösterebilmekte ve bu şekilde toplumu diledikleri gibi yönlendirebilmektedirler.

Deccal de ahir zamanda bu şekilde propaganda yöntemleri kullanarak çeşitli iftira ve yalanlarla toplumu istediği şekilde yönlendirmeye çalışabilir. Deccal'in hadislerde işaret edilen bir önemli özelliği vardır ki, bu da iftira ve yalanlarını çok fazla sayıda kişiye ulaştıracak imkana sahip olmasıdır. Hadislerde Deccal'in basın ve yayın araçlarını kullanarak propaganda yapacağına yönelik işaretler yer almaktadır. (En doğrusunu Allah bilir).

Deccal çıktığında müthiş bir şekilde bağırır, nara atar ki, Doğu ve Batı'nın bütün halkı onu duyar.99

"Deccal, evlerinize girmiş, çocuklarınızı esir almıştır" diye bir ses duyulacaktır.100


Bu ifadelerde Deccal'in sesinin dünyanın her yerinden duyulacağı ve kitle iletişim araçlarını kullanarak tüm evlere gireceği haber verilmektedir. Dolayısıyla Deccal aynı anda pek çok yere birden girebilecektir. Hadislerdeki işaretlere göre, Deccal bu araçları kullanarak ahlaksızlığın propagandasını yapıp salih müminleri karalamayı hedefleyecektir.

Radyo, televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçları günümüzde haber iletmenin ve insanları bilgilendirmenin en önemli yollarıdır. Bu araçlar insanların kültür seviyesini artırmak, halkı güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmek, insanları güzel ahlaka davet etmek amacıyla kullanılabileceği gibi; iftira ve yalan haber yaymak, insanları kötülüğe yönlendirmek, kötü ahlakı teşvik edip yaymak amaçlı da kullanılabilir. Hadislerdeki işaretlere göre, Deccal bu araçları kullanarak ahlaksızlığın propagandasını yapıp salih müminleri karalamayı hedefleyecektir. Televizyon ve basın yolunu kullanarak Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'ye "uzak durun", "sapkın", "büyülenmiş", "insanları delalete sürüklüyor", "insanları kandırıyor" gibi iftiralar atacaktır. Sürekli ahlaksızlığın propagandasının yapıldığı, müminlerin ve güzel ahlaklı insanların karalanmaya çalışıldığı bir ortamda yeterince bilgi sahibi olmayan pek çok kişi de -kendince Deccal'i kuvvetli ve güçlü gördüğünden- ondan yana tavır alacaktır. Tüm bu olayları Kuran ahlakına ve ehl-i sünnet inancına göre değerlendirmeyen bir kısım cahil Müslümanlar da farkında olmadan Deccal'e destek vererek onun bu propagandasını güçlendireceklerdir. Bir hadiste "Şüphesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem (diye isimlendirdiği iki ırmak) bulunması da onun fitnesidir. Aslında cehennemi bir cennet olup, cenneti de bir cehennemdir."101 sözleriyle bildirildiği gibi, insanlara iyiyi kötü, kötüyü iyi gibi gösterecektir. Onun bu propagandasının bir sonucu olarak da Hz. İsa, Hz. Mehdi (a.s.)ve diğer salih müminler toplumun büyük bölümü tarafından tanınamayacak ve hatta kötü bilinecektir.

Deccal, halkın istediği gibi ve onların nefislerine uygun şekilde davranacağı için onlar da Deccal'i sevecek ve onun gösterdiği yola uyacaklardır. İnsanların büyük bir kısmı, Deccal'in kendilerini iyiliğe çağırdığını sanarak ona tabi olacak ve asıl tabi olmaları gereken Hz. İsa ve Hz. Mehdi (a.s.)'den de yüz çevireceklerdir. Hatta onlara cephe alacaklardır. Deccal'in sunduğu sahte propagandalar nefislerine ve çıkarlarına daha uygun olacağı için tercihlerini Müslümanlar aleyhinde kullanacaklardır.

Önceki bölümlerde detaylı olarak anlatıldığı gibi, Deccal'in bu tür propaganda yöntemlerinden etkilenerek Hz. Mehdi (a.s.)'nin yanından ayrılanlar da olacaktır. Bu durumu haber veren hadislerden bazıları şöyledir:

Hz. Mehdi (a.s.) ile birlikte mücadele edeceklerdir. Sonra Medine sarsılacak, münafıklarını içinden atacaktır... Orada halis Müslümanlar kalacak, bilahare Beyt-i Makdis'e hicret edeceklerdir...102

Kıyamet kopmaz, ümmetimden bir taife herkes üzerinde hakim olmadıkça. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesine aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar.103


Şunu da belirtmek gerekir ki, Deccal bu eylemleri sırasında açık propaganda taktikleri kullanabileceği gibi, sinsice telkinler vererek de insanları yönlendirmeye çalışabilir. Müminler aleyhinde yürüttüğü propaganda çalışmalarında açıkça müminleri kötülemeye çalışan üsluplar kullanabileceği gibi, dolaylı olarak onları hedef alan, toplumda yanlış imajlar oluşturacak üsluplar da kullanabilir. Bu nedenle Müslümanların Deccal'in her türlü yöntem ve oyununa karşı son derece dikkatli olmaları gerekir. Deccal'in hilelerini anlayıp onun fitnesinden sakınmak isteyen Müslümanların yapması gereken, tam anlamıyla Kuran ahlakına uymak ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetini kendilerine rehber edinmektir. Rabbimiz Kuran'da iman edenlere, "fasıklardan kendilerine bir haber geldiğinde onu iyice araştırmalarını" bildirmiştir:

Ey iman edenler, eğer bir fasık, size bir haber getirirse, onu 'etraflıca araştırın'. Yoksa cehalet sonucu, bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. (Hucurat Suresi, 6)

Rabbimiz'in bu emrine uyan Müslümanlar, Allah'ın izniyle, Deccal'in yalan ve iftiralara dayalı propagandalarının etkisi altında kalmazlar. Duydukları her haberi, kendilerine gelen her bilgiyi akıl, vicdan ve Kuran ahlakının ölçüleriyle değerlendirdiklerinde iyiyi kötüyle, doğruyu yanlışla karıştırmaktan korunmuş olurlar.

Dipnotlar:

99 İbni Kesir, en-Nihaye, 1:96
100 Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 73
101 İbn-i Mace, 4075, 4076; Tırmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510
102 Kıyamet Alametleri, 8. bsk, s. 256
103 Hz. Muaviye r.a; Büyük Kıyamet Alametleri, 476/9,
http://www.aitco.com/sonuyari/
public_html/kitap/kiyamet/buyuk.htm

 
 

ANA SAYFA - SİTE HARİTASI

Yazar Hakkında - Diğer Siteler

Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.hazretimehdi.com

TÜRKÇE KURAN-I KERİM - BİZE DESTEK OLUN - HADİS KÖŞESİ

 

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com